A MAGYAR TÖRTÉNELEM VEZÉRFONALA: KÜZDELMÜNK NEMZETI FÜGGETLENSÉGÜNKÉRT ÉS EGYSÉGÜNKÉRT

NEMZETBEN GONDOLKODNI ÉS A NEMZETÉRT CSELEKEDNI
A nemzet a legfőbb érték és a legfőbb érdek. A magyarok, a többi turáni rokonnépekkel együtt, a Kárpát-medencétől a kínai falig terjedő belső eurázsiai térség őshonos népe. Ez a belső eurázsiai térség a turáni faj élettere, ahonnan a szkíták, hunok, és utódnépeik birodalmai a Rajnától a Csendes Óceánig, és Szibériától Indiáig terjedtek. A magyar nemzet több mint ezer éve a vérszerződéssel alakult meg, és a magyar államot a magyar nemzet alapította a 896-os honvisszaszerzéssel, a Kárpát-medencébe már korábban betelepült hun, avar, és egyéb turáni rokonnépekkel szerződve, a hun és avar birodalmak jogutodjaként. Ebből kifolyólag Magyarország, a magyarok urasága, nemzetállam. A magyar nemzetállam és minden magyar legfőbb kötelessége a nemzeti érdekeket szolgálni: a nemzet fennmaradását, egységét, függetlenségét, biztonságát, és gyarapodását, a teljes politika, gazdasági, és szellemi-műveltségi nemzeti önrendelkezésért.

Az emberiséget folytonosan nyomorították vallási, politikai, és gazdasági rendszerek, amelyek a népek leigázását, kizsákmányolását, és elnyomását szolgálták: az ókori rabszolgatartó városállamok és birodalmak, amelyeket "civilizációknak" neveztek, és amelyek lebarbározták a hatalmuktól független népeket, a középkori feudalizmus, és a kapitalizmus különböző változatai: az előző századok kereskedelmi és ipari kapitalizmusától, a magántulajdont államosító kommunizmusig (állam-kapitalizmusig) és a mára világméretűvé vált és a nemzetállamok felségjogát ("szuverenitását") sértő magántőkés rendszerig (globál-kapitalizmusig). Fenntarthatatlanságuk és a saját maguk által gerjesztett belső ellentéteik miatt e rendszerek mind összeomlottak, vagy össze fognak omlani. Az utóbbi évszázadok folyamán történt amerikai (1776), francia (1789), angol ipari (19. sz.), és orosz (1917) forradalmak, amelyeket "haladásnak" neveznek, az emberiséget megajándékozták a liberalizmussal, a kapitalizmussal, és a kommunizmussal, és egy önpusztító folyamatba terelik, amit a világszerte egyre inkább elterjedő és elmélyülő politikai, gazdasági, társadalmi, szellemi, és erkölcsi zűrzavar és válságok, valamint az ezek által okozott háborúk jellemeznek. Ehhez az önpusztító folyamathoz jelentős mértékben hozzájárulnak az emberiség nagyrészét befolyásoló különféle ellentétes vallási nézetek is.

Ezért kell küzdenünk minden politikai, gazdasági, társadalmi, és vallási eszme és rendszer ellen, amely sérti a nemzeti érdekeket: a judai-kereszténység és minden más idegen vallás, a kapitalizmus, a kommunizmus, és a liberalizmus ellen. E nemzetellenes rendszereket és eszméket képviselő érdekcsoportok a nemzetek fölötti uralomra törekednek, politikai, gazdasági, és szellemi gyarmatosítással (imperializmus, globalizáció), és a nemzeteket felbomlasztják egymás ellen küzdő csoportokra (osztályharc, politikai pártoskodás, szekták, kisebbségek, bevándorlók). Ezért kell betiltani és felszámolni minden szervezetet, amely e nemzetellenes eszméket és rendszereket képviseli: egyházakat, politikai pártokat, üzleti vállalatokat, és minden egyéb idegen érdekeket képviselő szervezetet. Ezért kell megszabadulnunk az 1945 után hatalomra került, és még mindig hatalmon lévő, erkölcsileg és szakmailag alkamatlan, élősködő, garázdálkodó, hatalombitorló, és hazaáruló politikai, gazdasági, és szellemi uralkodó rétegtől, kontraszelektált csőcseléktől. Ma már kétségtelen, hogy az idegenérdekű baloldali, liberális, és jobboldali keresztény konzervatív hamis ideológiák és irányzatok a magyarságot a pusztulás felé terelik. Semmi sem bizonyítja jobban azt, hogy utat tévesztettünk, mint az, hogy ezer éve a nyugati kereszténység "védőbástyája" önfeláldozó szerepét vállaljuk, korábban a bessenyő, kun, tatár, és török turáni testvérnépeink ellen, magunk kárára, és ellenségeink javára, és ma is hasonlóra kényszerítenek minket a ún. "euro-atlanti" (EU, NATO) irányzattal. Nincs turáni átok, az átok az idegen méregkeverés, ami ezer éve hazaárulásra és hatalombitorlásra csalja az ország irányítására alkalmatlanokat, és egymás ellen fordítja a Magyarokat. Ahhoz, hogy kikerüljünk ebből a halálos csapdából, vissza kell szereznünk az elvesztett szellemi és erkölcsi értékrendünket és iránytűnket, nemzeti öntudatunkat, és vissza kell térnünk a magyar érdekvédelem útjára amelyről letérítettek minket. Ezért kell követnünk szkíta-hun-magyar őseink példáját, hogy dicsőséges szabadságharcosaink és hőseink küzdelmeit győzelemre vigyük. Csak az igazán és határozottan nemzeti elkötelezettségű magyaroknak van joguk megszerezni a teljes hatalmat és irányítani az országot, csak ők tudnak végrehajtani egy igazi nemzeti rendszerváltást, megalakítani egy igazi nemzeti kormányt, és létrehozni egy független és egységes magyar nemzetállamot.

A 9. sz. végén a sikeres honvisszafoglalással és a vérszerződéssel magalapított Magyarország egy évszázadon át hatalmának csúcspontján állt, mint európai nagyhatalom - ez volt az a dicsőséges 10. sz. E korszakban a Magyarok kiűzték az idegen betolakodókat, visszaverték a külső támadásokat, és túlnyomórészt sikeres külföldi hadjáratokkal megvédték Magyarország biztonságát. Az ellenségeink rájöttek arra, hogy nyílt fegyveres támadással nem tudnak minket legyőzni, így tehát más módszerekhez folyamodtak: alattomos összeesküvésekkel, "békeszerződéssel", okirat hamisítással, a nyugati keresztény hittérítés leple alatt, és a magyar uralkodócsalád egyes tagjainak idegenekkel való összeházasításával belopakodva törtek Magyarországra, hogy államcsínnyal (a "szentistváni államalapítással") megragadják a hatalmat és leigázzák a Magyarokat (ld. Grandpierre K. Endre: A Magyarok istenének elrablása). Ezzel a rendszerváltással, az addig az ősi jogrendre és a vérszerződésre magalapozott erős, egységes és független országunkban egy folytonos idegen beavatkozások által szított trónviszályokkal bomlasztott hűbérúri rendszer (feudális anarchia) jött létre.

Az azóta elindult több mint egy évezredes folyamatot Magyarország fokozatos térvesztése és legyengülése, a magyarság megosztottsága, szabadságvesztése és megfogyatkozása, valamint az idegen befolyás és gyarmatosítás növekvése jellemzi. E folyamatot csak néha egy erősebb magyar uralkodó (pl. Mátyás király, Horthy) volt képes ideiglenesen feltartóztatni vagy visszafordítani. Ezért kellett a magyarságnak folytonosan küzdenie a külső és belső ellenségekkel: az idegen betolakodókkal, az idegen hódítókkal, a hatalombitorlókkal, a hazaárulókkal, az idegen vallásokkal és rendszerekkel kellett szembeszállni Koppánynak, a középkori "pogány-" és "parasztlázadóknak", a szabadságharcosainknak és honvédjeinknek.

E folyamat a mai napig tart és csak egyre rosszabb a magyarság helyzete. Ma már minden szinten és területen teljes háború folyik világszerte a háttérhatalom és a nemzetállamok között ("globalizáció"), nem csak katonailag, hanem politikailag, gazdaságilag, és szellemileg is, minden lehetséges módszert és eszközt bevetnek: a "liberáldemokráciát", a "multikultit", a tömegfélretájékoztatást, a nemzetközi szervezeteket, az államok eladósítását, az "okos" gépeket, az oktatási rendszert, az egészségügyi szolgáltatásokat, a gyógyszeripart, a "génmodifiált" termékeket, stb.

Ezért szükséges a magyarságnak fennmaradásáért és nemzeti érdekeiért folytatni önvédelmi küzdelmét és szembeszállni minden külső és belső ellenséggel, minden szinten és területen, a nemzeti függetlenségért és egységért, országunk területi épségéért, történelmi jogainkért, külső és belső biztonságunkért, környezetünk védelméért, természeti kincseinkért, nemzeti vagyonunkért, termőföldeinkért, a gazdasági termelésünk gyarapításáért, a kedvezőtlen népesedési és népvándorlási folyamatok visszafordításáért, nemzeti öntudatunkért és hagyományainkért, nyelvünk tisztaságáért, ősi örökségünkért, őshitünkért, és erkölcsi értékrendünkért.

Köztudomású, hogy a hivatalosnak nevezett történelmünket ellenségeink írták. Az idegen megszállók, uralkodók, és hazaáruló kiszolgálói hatalmuk igazolásáért és megtartásáért történelmünk hamisításához folyamodtak, mivel nem állt érdekükben, hogy megengedjék a valóságos történelmünk kutatását és tanítását. Az idegen rendszerek nem türhettek meg egy erős és egységes nemzeti öntudattal és a saját hagyományos történelmi tudatával rendelkező magyar nemzetet. Az idegen megszálló hatalmak által ránk erőszakolt rendszerek fenntartása és a magyarság szellemi leigázása érdekében erőlködtek történelmünk meghamisításán, hogy nemzeti öntudatunkat elsorvasszák és ellenállásunkat megtörjék. Ezt tették a Habsburgok 1849 után, ezt folytatták 1945 után az ún. "kommunista" rendszer alatt, és még ma is ez folyik a jelenlegi "liberális demokráciának" nevezett kommunista-utód rendszer alatt.

A magyar nemzeti ellenállás fegyvertárának nélkülözhetetlenek az olyan történelmi ismeretek, eszmerendszerek, irányzatok, mozgalmak, és hőstettek emlékezetének ápolása amelyek szellemileg és politikailag összetartják és megerősítik a magyarságot, elősegítik a magyar nemzet mozgósítását, és ébrentartják nemzeti öntudatát, küldetéstudatát, veszélyérzékét és önvédekezési ösztönét. Ezek közé sorolhatjuk a turáni irányzatot ("turánizmus"), a trianoni országcsonkítás ellen fellépő társadalmi mozgalmakat, politikai irányzatot ("revizionizmus"), és fegyveres ellenállást, valamint a jogfolytonosságunkért és önrendelkezésünkért viselt harcokat.


A TURÁNI IRÁNYZAT
Azért alakult a Turáni Társaság 1910-ben, a Magyarországi Turán Szövetség 1920-ban, és később még más turáni szervezet, hogy egyrészt tudományos kutatással tisztázzák a magyarság eredetét, őstörténetét, és ősműveltségét, és másrészt, hogy megállapítsák a magyarság rokonsági viszonyait más eurázsiai népekkel, hogy a magyar nemzeti érdekeknek megfelelően azokkal a rokonnépekkel kibővűljenek a műveltségi, gazdasági, és egyéb kapcsolatok. E turáni szervezeteket megszüntették a kommunista rendszer alatt, de a turáni irányzatot képviselő szervezetek újra megalakulnak és az elődeik munkáját korszerűen folytatják. A turáni irányzat határozottan elutasítja a nemzeti öntudatunknak rendkívül káros, és a még ma is hivatalos támogatást élvező idegen magyarellenes érdekeket szolgáló hamis finnugorista elméletet és a szintén hamis szentistvános történelemszemléletet.

TURÁNI FÖLDEK TURÁNI NÉPEK
Turáni népek
Őstörténetünk
Őstörténetünk
Finnugorizmus
Finnugorizmus
A Szumér birodalom bukása
A Szumér birodalom bukása
Hun-avar-magyar azonosság és folytonosság
Hun-avar-magyar
A honfoglalás és a kalandozások
"Honfoglalás" és "kalandozások"
Ősvallásunk
Ősvallásunk
Karácsony szavunk eredetéről és jelentéséről
Karácsony szavunk
Ősmondáink
Ősmondáink
A Szent István kultusz
A "Szent István kultusz"
A Tatárok és Törökök elleni háborúink nem magyar érdekeket szolgáltak
Tatár és Török háborúink
A kereszténység ezer évének mérlege Magyarországon
A kereszténység mérlege Magyarországon

IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK: ÖNVÉDELMI KÜZDELMÜNK ORSZÁGUNK TERÜLETI ÉPSÉGÉÉRT
A trianoni országcsonkítás ellen fellépő politikai irányzat, társadalmi mozgalmak, és fegyveres ellenállás példaértéke még ma is érvényes. Ezért fontos, hogy méltóan emlékezzünk az 1914 és 1945 közötti magyar honvédelmi teljesítményekre és hazafias fegyveres ellenállási hőstettekre: a balkáni, oláh, olasz, és orosz hadszintéreken harcoló magyar katonákra, a Rongyos Gárda, a balassagyarmatiak, a kercaszomoriak, és a Székely Hadosztály hősi ellenállására, a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, és délvidéki magyarlakta területek felszabadítására, és a bolsevizmus elleni harc hőseire és áldozataira.

Tájegységeink
Tájegységeink
Igazságot MagyarországnakIgazságot Magyarországnak
Igazságot Magyarországnak
A nemzetiségi kérdés
"Nemzetiségi kérdés"
A háborúsbűnösség és az emberiség elleni bűnök
Háborúsbűnösök

KÜZDELMÜNK JOGFOLYTONOSSÁGUNKÉRT ÉS ÖNRENDELKEZÉSÜNKÉRT
Évszázadokon keresztül folytak szabadságharcaink Magyarország függetlenségéért és történelmi jogaink érvényesítéséért. A magyar történelem folyamán két rendszerváltás történt. Mindkettő nemzetek fölötti eszmerendszerek által leplezett, Magyarország leigázását célzó idegen hódítás volt: az ezredik év körüli nyugati keresztény hittérítés, amely a német-római birodalom és a római egyház hatalmi törekvéseit szolgálta, és a második világháború utáni kommunista hatalomátvétel. 1990-ben nem történt igazi rendszerváltás, az csak egy rendszerátmentés volt: az előző rendszer kiszolgálói és haszonélvezői által jogtalanul megszerzett hatalom és vagyon felelősségrevonás nélküli átmentése. Addig nem lesz igazán szabad a magyarság, amíg nem szabadul meg ezen idegen rendszerek minden maradványától és befolyásától.

Manapság, harcunk jogfolytonosságunkért az 1945-ös szovjet megszállás következtében ránk erőszakolt létjogosulatlan kommunista rendszerrel, és az azt 1990-ben követő, szintén jogtalan kommunista-utód rendszerrel való szakítást, azok törvényen kívülieknek való nyilvánítását, kiszolgálóinak felelősségrevonását, és a magyar történelmi alkotmány helyreállítását jelenti. Ma a nemzeti önrendelkezésünkért harcolnunk kell a háttérhatalom és a globalizációnak nevezett jelenség ellen: az idegen birodalami, gazdasági, vallási és műveltségi gyarmatosítás ellen, az idegen népcsoportok betelepítése ellen, és a nemzetek fölötti politikai eszmerendszerek (liberalizmus, kommunizmus) ellen.

Gondolatok a vallásról, nemzeti érdekeink szemszögéből
Gondolatok a vallásról
A kommunista rendszer és az 1990-es rendszerváltásA kommunista rendszer és az 1990-es rendszerváltás
Kommunizmus és "rendszerváltás"
HáttérhatalomHáttérhatalom
A háttérhatalom elleni harc
Magyar Önvédelem
Magyar Önvédelem
Honlapunk kormányoktól, politikai pártoktól, egyházaktól, üzleti vállalatoktól, és minden egyéb érdekcsoporttól független. Copyright © HUNMAGYAR.ORG Minden jog fenntartva

Vissza a nyitó oldalra