Honlapunkat 2000 óta tartjuk fenn. Honlapunk kormányoktól, politikai pártoktól, egyházaktól, üzleti vállalatoktól, és minden egyéb érdekcsoporttól független. Honlapunkkal határozottan a magyar nemzeti érdekeket óhajtjuk szolgálni. A nemzeti érdekeink felülmúlnak minden egyéb érdeket: politikai, egyházi, vallási, ideológiai, üzleti, kisebbségi, vagy akármilyen egyéb csoport érdeket. Egyesek manapság ezt jobboldali, vagy radikális nemzeti irányzatnak nevezik, de mi inkább magyarul gyökeres nemzetinek nevezzük, pontosabban ősgyökeres nemzetinek. Ez azt jelenti, hogy határozottan elutasítunk mindent, ami nem egyezik a magyar nemzeti érdekekkel. Ezért elutasítunk minden idegen vallási, gazdasági, és politikai ideológiát és rendszert, a hivatalosnak nevezett hamisított történelmünkkel együtt. Elutasítjuk a magyarságot megosztó hamis jobboldali és baloldali ideológiák és politikai pártok cirkuszát. Szándékunk ezeken túl haladni, hogy a valóságos magyar nemzeti értékeket és érdekeket tárgyilagosan meghatározzuk. Az ún. fősodratú tömegtájékoztatás és a hivatalos szócsövek alkalmatlanok ahhoz, hogy megértsük azt ami valóban történik velünk és körülöttünk, ahhoz a magyarság és az emberiség sorsát meghatározó tényezők, ok-okazati összefüggések, folyamatok, és kulcskérdések szakszerű, összetett, széles látókörű, hosszútávú, mélyrehatoló, és tárgyilagos elemzésére van szükség. Honlapunkkal az ilyen kutatási irányzatokat kivánjuk támogatni és megismertetni.

A NEMZETI RADIKALIZMUS ÚJ ÖNMEGHATÁROZÁSA
Az alábbiakban összefoglaljuk a nemzeti radikalizmusnak nevezett irányzatnak legfőbb vonásait, álláspontjait, alapelveit, és eszmerendszerét.

Nemzeti érdek
A magyar nemzeti radikalizmus egy nemzetközpontú világnézet, eszmerendszer, és történelemszemlélet amely a nemzeti érdeket helyezi mindenek fölé, és elutasít mindent ami nem egyezik a nemzeti érdekekkel. A magyar nemzeti radikalizmus elutasítja az idegen és magyarellenes világnézeteket és történelemszemléleteket, mint pl. a görög-római civilizáció, a zsidó-keresztény vallási hiedelmek, és a szemiták és indoeurópaiak felsőbbrendűségét ("kultúrprioritását") hírdető nézeteket, és mindenféle nemzetellenes ideológiát és rendszert (kommunizmus, liberalizmus, globál-kapitalizmus).

A magyar nemzeti radikalizmus határozottan revizionista-irredenta és turánista, és elutasítja a hamis finnugorista elméletet és szentistvános történelemszemléletet. A magyarság a Kárpát-medence őshonos népe, és itt minden más népcsoport téridegen. A kárpát-medencei magyarság az egyik legősibb európai népcsoport, és a rokon turáni népekkel őshonosak a Kárpát-medencétől Mongóliáig terjedő belső eurázsiai térségben.

A magyar nemzeti érdekek védelme a magyar állam és állampolgárok legfőbb feladata és kötelessége. A nemzeti egységünket és függetlenségünket, a nemzeti értékeinket és biztonságunkat minden oldalrol támadják, egy teljes (totális) háború folyik az őshonos európai népek és a nemzetállamok ellen, így a magyarság ellen is. A nemzetek elleni háborút az ún. globális pénzhatalom (háttérhatalom) hajtatja végre a politikai pártokkal, nemzetközi vállalatokkal (multikkal, bankokkal) és szervezetekkel, tömeg(félre)tájékoztatással, tömegvándorlással, liberalizmussal, és midenféle egyéb eszközzel. Ebből kifolyólag idegen gyarmatosítás és népirtás folyik a magyarság ellen.

Magyarországon két oldal áll egymással szemben: a magyar nemzeti oldal, és a magyarellenes, nemzetellenes oldal. A nemzeti oldalnak le kell győzni a nemzetellenes oldalt, hogy megmaradjon a nemzet és a haza. Csak azoknak a személyeknek van joguk gyakorolni az államhatalmat és minden vezetői állást betölteni, akik a magyar nemzet iránti felelősségük teljes tudatában és tiszteletében cselekednek.

Kétségtelen, hogy a magyarság egyre súlyosabb gondokkal és válságokkal küzd, amelyek a magyar nemzet és állam fennmaradását veszélyeztetik. Rendkívül fontos, hogy ezeket az egyre súlyosabb gondokat és válságokat tudomásul vegyük, hogy valóságos háttérokait megismerjük, és hogy megfelelő hatékony megoldásokkal tegyük rendbe a dolgokat. Ma a magyarság rendkívül nehéz kihívásokkal áll szemben. Itt a nemzeti érdekeket fenyegető és egyre nagyobb veszélyforrásokról van szó:
- Belső ellenségeink: az ún. "baloldali" és "liberális" téveszméket és minden egyéb magyarellenes érdekeket képviselő érdekcsoportok és szervezetek
- Külső ellenségeink: a magyargyűlölő és sokkal nagyobb haderővel rendelkező környező országok
- Globalizáció: a gazdasági és szellemi gyarmatosítást végrehajtó idegen tőkés vállalatok
- A magyarság megfogyatkozása: a kárpát-medencebeli magyarság létszámának és arányának egyre gyorsuló csökkenése
- A tömegpusztító fegyverekkel rendelkező államok és az egymással vetélkedő nagyhatalmak
- A terrorista és egyéb bűnszervezetek, valamint a hivatalosan nem létező titkos szervezetek (háttérhatalom)
- Tömegvándorlás
- Természeti csapások (éghajlatváltozás, felmelegedés), járványok

Nemzeti kormány
Csak egy erős nemzeti kormány képes megvédeni a magyar nemzetet, de a jelenlegi pártrendszer lehetetlenné teszi, hogy hatalomra kerüljön egy igazi nemzeti kormány. Ezért kell a nemzeti szervezeteknek összefogni és létrehozni egy Nemzeti Frontot, hogy hatalomra kerüljenek és felszámolják a jelenlegi rendszert, és egy párt nélküli rendszert kell létrehozni, ahol csak és kizárólag a legszigorúbb és legmagasabb erkölcsi és szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelő és határozottan nemzeti elkötelezettségű személyek tölthetnek be minden államigazgatási és intézményi tisztséget.

Igazi rendszerváltás
Nem volt igazi rendszerváltás 1990-ben. Az 1945 után megszakadt történelmi jogfolytonosság nem állt helyre. Ebből kifolyólag a jelenlegi rendszer jogtalan. Egy igazi rendszerváltást kell végrehajtani az államigazgatásban, az igazságszolgáltatásban, a gazdaságban, az oktatásban, a tömegtájékoztatásban, a művészetben, az egészségügyi szolgáltatásban, a rendőrségben, a hadseregben, stb.

Elszámoltatás és felelősségrevonás
Nem történt meg az előző és mostani jogtalan és bűnös rendszereknek elítélése, és nem volt felelősségrevonás. Magyarországot bűnös múltú korrupt pártok és alkalmatlan kormányok teszik tönkre. Teljes átvilágítást, elszámoltatást, és felelősségrevonást kell végre hajtani az 1945 utáni és az 1990 óta fennálló rendszerek kiszolgálói és haszonélvezői ellen.

Történelmi alkotmányunk
Helyre kell állítani a jogfolytonosságot a magyar történelmi alkotmánnyal és vissza kell állítani az alkotmányos királyságot.

Nemzetgazdaság
A kommunista rendszernek és az azt követő "rendszerváltás"-nak köszönhetően a magyar gazdaságot is sikerült tönkre tenni, el "privatizálni", idegeneknek kiarúsítani, eladósítani, és remekül beilleszteni a kizsákmányoló gyarmatosító globál-kapitalista rendszerbe, a helytartó kormányzatok közreműködésével. Ehelyett létre kell hozni egy nemzeti gazdaságot, amelyben a magyar gazdák, munkavállalók, munkahelyek, termékek, vállalkozók és vállalatok érvényesülhetnek és magyar tulajdonban maradhatnak a földek és iparágak.

Közbiztonság
Ma nem csak hogy az elszakított területeinken nem képes a magyar állam megvédeni a magyarok biztonságát és egyébb jogait, de még a csonkaországon belül sem. Az országon belüli közbiztonsági állapotok folyamatosan romlanak. Minden szükséges intézkedést meg kell tenni, hogy létrejöjjön egy hatékony rendfenntartás amely képes a leghatásosabban és a legkeményebben fellépni a bűnözés ellen, és hogy az igazságszolgáltatás a lehető legszigorúbb bűntetéseket mérje a bűnözőkre. A munkakerülő, "megélhetési" bűnöző, és beilleszkedni nem hajlandó társadalom- és magyarellenes rétegeket nevelő intézetekbe kell elhelyezni, és munkaszövetkezetekbe beszervezni.

Népesedés
Évtizedek óta egyre gyorsabban fogy a magyarság, egyre többen elvándorolnak a szülőföldről, és egyre gyorsabban nő az idegen népcsoportok létszáma a csonkaországon belül és az elszakított területeken, szaporodással és betelepítéssel, tehát a magyarság létszáma és aránya egyre jobban csökken a Kárpát-medencében. Minden lehetséges intézkedést meg kell tenni, hogy ezeket a vészterhes folyamatokat megállítsuk és újra növekedjen a magyarság létszáma.

Erkölcs és közművelődés: kultúrharc
Évtizedek óta folyik a szellemi hadjárat (ideológiai háború) a hagyományos erkölcsi értékrend ellen, a nemzet és a család ellen, népbutítassal, tömegfélretájékoztatással, nemzeti öntudat sorvasztással, torténelemhamisítással, és idegen téveszmékkel. Ezért kell a nemzeti öntudatot és a hagyományos erkölcsi értékrendet (Isten, Haza, család, munka) megerősíteni és érvényesíteni az oktatási rendszerben, a tömegtájékoztatásban, a művészetben, és a vallásban, és ápolni és támogatni a nemzeti hagyományainkat.

Erős nemzeti hadsereg
Létre kell hozni egy megfelelő haderőt amely képes az országot akármilyen belső vagy külső veszély ellen megvédeni. Vissza kell állítani a sorkatonaságot, és felállítani a tartalékos nemzetőrséget. A honvédelem mellett, a nemzeti hadsereg legfontosabb feladatai közé kell, hogy tartozzanak a történelmi alkotmányos jogállamiság védelme (és ha kell, helyreállítása), és hogy készen legyen, a megfelelő alkalommal, sikeresen végrehajtani az elszakított területeink felszabadítását és visszacsatolását.

Revizionista és turánista külpolitika
Magyarország egyre hátrányosabb helyzetbe kerül az euro-atlanti szövetségrendszer keretén belül (EU, NATO), és képtelen igazi nemzeti érdekeit érvényesíteni. A nemzetáruló magyarországi kormányok lemondtak az elszakított területeken élő magyarok védelméről. Csak egy határozottan revizionista és turánista külpolitika fogja hatékonyan megvédeni a magyar érdekeket nemzetközi szinten.

Az alábbiakban tovább részletezzük a fentebb felsorolt tárgyköröket.


TURÁNI FÖLDEK TURÁNI NÉPEK
Turáni népek
Az újkőkori, réz- és bronzkori ragozónyelvű népek és műveltségeik
Az újkőkori, réz- és bronzkori ragozónyelvű népek, műveltségek
Örökléstani kutatások
Örökléstani kutatások
Őstörténetünk
Őstörténetünk
A Szumér birodalom bukása
A Szumér birodalom bukása
Ősvallásunk
Ősvallásunk
Karácsony szavunk eredetéről és jelentéséről
Karácsony szavunk
Ősmondáink
Ősmondáink
A Szent István kultusz
A "Szent István kultusz"
A Tatárok és Törökök elleni háborúink nem magyar érdekeket szolgáltak
Tatár és Török háborúink
A kereszténység ezer évének mérlege Magyarországon
A kereszténység mérlege Magyarországon
Gondolatok a vallásról, nemzeti érdekeink szemszögéből
Gondolatok a vallásról
Tájegységeink
Tájegységeink
Igazságot MagyarországnakIgazságot Magyarországnak
Igazságot Magyarországnak
A nemzetiségi kérdés
"Nemzetiségi kérdés"
A háborúsbűnösség és az emberiség elleni bűnök
Háborúsbűnösök
A kommunista rendszer és az 1990-es rendszerváltásA kommunista rendszer és az 1990-es rendszerváltás
Kommunizmus és "rendszerváltás"
HáttérhatalomHáttérhatalom
Háttérhatalom
Magyar Önvédelem
Magyar Önvédelem
Copyright © HUNMAGYAR.ORG Minden jog fenntartva.
Legutóbbi felújítás: 2021.08.01

Vissza a nyitó oldalra