A MAGYAR TÖRTÉNELEM VEZÉRFONALA: KÜZDELMÜNK NEMZETI FÜGGETLENSÉGÜNKÉRT ÉS EGYSÉGÜNKÉRT

Honlapunk határozottan a magyar nemzeti oldalt képviseli. Egyesek manapság ezt radikális nemzeti oldalnak vagy irányzatnak nevezik, de mi inkább magyarul gyökeres nemzetinek nevezzük, pontosabban ősgyökeres nemzetinek. Ez azt jelenti, hogy határozottan elutasítunk mindent, ami nem egyezik a magyar nemzeti érdekekkel. Elutasítjuk a hamis jobboldali és baloldali ideológiákat és politikai pártok cirkuszát. Szándékunk ezeken túlhaladni, hogy a valóságos magyar nemzeti értékeket és érdekeket tárgyilagosan meghatározzuk. Ezért elutasítunk minden idegen vallási, gazdasági, és politikai ideológiát és rendszert, a hivatalosnak nevezett hamisított történelmünkkel együtt. A történettudat alakítja a nemzet öntudatát, és a nemzeti öntudat határozza meg a nemzeti érdekeket. Ezért tartjuk a magyar nemzeti történettudat legfontosabb alkotóelemének a turánista és revizionista történelemszemléletet, amely szembeszáll a ma uralkodó, a múltunkat megcsonkító és meghamisító, a mai helyzetünket megváltoztathatatlannak tartó, és kilátástalan jövőt ígérő nézetekkel és állapotokkal: a finnugorista és a szentistvános történelemszemlélettel, a trianoni országcsonkítással, és az azokat fenntartó rendszerrel. Ezekkel szemben, a turánista és revizionista történelemszemlélet adja meg igazi értelmét történelmi, és a szebb jövőnkért vívott küzdelmeinknek.

Kétségtelen, hogy a magyarság egyre súlyosabb gondokkal és válságokkal küzd, amelyek a magyar nemzet és állam fennmaradását veszélyeztetik. Rendkívül fontos, hogy ezeket az egyre súlyosabb gondokat és válságokat tudomásul vegyük, hogy valóságos háttérokait megismerjük, és hogy megfelelő hatékony megoldásokkal tegyük rendbe a dolgokat:

Államigazgatás
Nem volt igazi rendszerváltás 1990-ben. Az 1945 után megszakadt történelmi jogfolytonosság nem állt helyre. A jelenlegi rendszer létjogosúlatlan. Nem történt meg az előző és mostani jogtalan és bűnös rendszereknek elítélése, és nem volt felelősségrevonás. Magyarországot bűnös múltú korrupt pártok és alkalmatlan kormányok teszik tönkre.

Gazdaság
A kommunista rendszernek és az azt követő "rendszerváltás"-nak köszönhetően a magyar gazdaságot is sikerült tönkre tenni, el "privatizálni", idegeneknek kiarúsítani, eladósítani, és remekül beilleszteni a kizsákmányoló gyarmatosító globál-kapitalista rendszerbe, a helytartó kormányzatok közreműködésével.

Biztonság
Ma a magyarok sehol sincsenek biztonságban: sem a csonkaországon belül, sem azon kívül nem képes a magyar állam megvédeni a magyarokat. Az országon belüli közbiztonsági állapotok siralmasak, és nincs megfelelő haderő amely képes lenne az országot akármilyen külső veszély ellen megvédeni.

Népesedés
Évtizedek óta egyre gyorsabban fogy a magyarság, egyre többen elvándorolnak a szülőföldről, és egyre gyorsabban nő az idegen népcsoportok létszáma a csonkaországon belül és az elszakított területeken, szaporodással és betelepítéssel, tehát a magyarság létszáma és aránya egyre jobban csökken a Kárpát-medencében.

Erkölcs és közművelődés
Évtizedek óta folyik a szellemi hadjárat a hagyományos erkölcsi értékrend ellen, a nemzet és a család ellen, népbutítassal, tömegfélretájékoztatással, nemzeti öntudat sorvasztással, torténelemhamisítással, és idegen téveszmékkel.

Külügy
Magyarország egyre hátrányosabb helyzetbe kerül az euro-atlanti szövetségrendszer keretén belül (EU, NATO), és képtelen igazi nemzeti érdekeit érvényesíteni. A nemzetáruló magyarországi kormányok lemondtak az elszakított területeken élő magyarok védelméről.

Tudomásul kell venni, hogy ezek a jelenségek nem csak mostani, vagy véletlen események, hanem egy ezeréves szándékos folyamat megnyilvánulásai: egy ezer éve tartó idegen gyarmatosító és magyarirtó folyamat, amelyet a történelem folyamán külömböző eszközökkel hajtottak és ma is hajtanak végre külső és belső ellenségeink: fegyverrel, pénzzel, propagandával.

Abszurdisztán, vagy szebb jövő?
Az Abszurdisztán elnevezést eléggé találóan a magyar nemzeti oldal használja a jelenlegi magyarországi állapotokra, mivel valóban minden egyre rosszabb ahogy fentebb felsoroltuk: romlik az életszinvonal, a közbiztonság, az egészségügyi szolgáltatás, és az erkölcs, fogy a magyarság, az igazságszolgáltatás a bűnösok jogait védi az áldozatok helyett, a kormányok nyakig vannak a korrupciós ügyekben, Magyarországot idegenek fölvásárolják és elözönlik, az elszakított területeken élő magyarok jogait folytonosan sértik és a magyar kormányok semmit nem tesznek értük, Magyarország hadereje hiányos, és stb.

De amúgy világszerte romlanak az életkörülmények: a politikai és gazdasági válságok, a háborúk, a tömegvándorlás, az ázsiai és afrikai országok népesedésrobbanása, a vallási türelmetlenség, a természeti környezet pusztítása, és a fokozódóan szélsőséges időjárás miatt. Mind ezek a jelenlegi politikai és gazdasági rendszerek, pontosabban a globál-kapitalista rendszer következményei. Ez talán megfelel a felső 1 százaléknak, akik kezébe van a hatalom és a vagyon túlnyomó része, de a többi 99 százalék csak egyre inkább süllyed. Hosszú távon ezek az állapotok fenntarthatatlanok, tehát csak idő kérdése, hogy mikor következik be az elkerülhetetlen összeomlás, ami az egész emberiséget pusztulással fenyegeti.

Ahhoz, hogy elkerüljük ezt a sorsot, gyökeres változásokra van szükség. Egy új világrendszer kell, amelynek két szervesen összefüggő alapelve az őshonos népek önrendelkezése és a természeti kincsekkel és forrásokkal való fenntartható gazdálkodás kell, hogy legyen, ahhoz, hogy megszünjenek a népek közötti viszályok és háborúk amelyek a nagyhatalmak által megszabott mesterséges államhatárok és a gyarmatosítás következményei, és hogy megszünjön a természeti környezet pusztítása és szennyezése, tehát a népeknek meg kell szabadulniuk a jelenlegi vallási, ideológiai, politikai, és gazdasági globális elnyomó és kizsákmányoló rendszertől.


TURÁNI FÖLDEK TURÁNI NÉPEK
Turáni népek
Őstörténetünk
Örökléstani kutatások
Őstörténetünk hamisítása
Őstörténetünk hamisítása
A Szumér birodalom bukása
A Szumér birodalom bukása
Hun-avar-magyar azonosság és folytonosság
Hun-avar-magyar
Ősvallásunk
Ősvallásunk
Karácsony szavunk eredetéről és jelentéséről
Karácsony szavunk
Ősmondáink
Ősmondáink
A Szent István kultusz
A "Szent István kultusz"
A Tatárok és Törökök elleni háborúink nem magyar érdekeket szolgáltak
Tatár és Török háborúink
A kereszténység ezer évének mérlege Magyarországon
A kereszténység mérlege Magyarországon
Gondolatok a vallásról, nemzeti érdekeink szemszögéből
Gondolatok a vallásról
Tájegységeink
Tájegységeink
Igazságot MagyarországnakIgazságot Magyarországnak
Igazságot Magyarországnak
A nemzetiségi kérdés
"Nemzetiségi kérdés"
A háborúsbűnösség és az emberiség elleni bűnök
Háborúsbűnösök
A kommunista rendszer és az 1990-es rendszerváltásA kommunista rendszer és az 1990-es rendszerváltás
Kommunizmus és "rendszerváltás"
HáttérhatalomHáttérhatalom
Háttérhatalom
Magyar Önvédelem
Magyar Önvédelem
Honlapunk kormányoktól, politikai pártoktól, egyházaktól, üzleti vállalatoktól, és minden egyéb érdekcsoporttól független. Copyright © HUNMAGYAR.ORG Minden jog fenntartva.
Legutóbbi felújítás: 2019.10.16.

Vissza a nyitó oldalra