A MAGYAR TÖRTÉNELEM VEZÉRFONALA: KÜZDELMÜNK NEMZETI FÜGGETLENSÉGÜNKÉRT ÉS EGYSÉGÜNKÉRT

Honlapunk határozottan a magyar nemzeti oldalt képviseli. Egyesek manapság ezt radikális nemzeti oldalnak vagy irányzatnak nevezik, de mi inkább magyarul gyökeres nemzetinek nevezzük, pontosabban ősgyökeres nemzetinek. Ez azt jelenti, hogy határozottan elutasítunk mindent, ami nem egyezik a magyar nemzeti érdekekkel. Elutasítjuk a hamis jobboldali és baloldali ideológiákat és politikai pártok cirkuszát. Szándékunk ezeken túlhaladni, hogy a valóságos magyar nemzeti értékeket és érdekeket tárgyilagosan meghatározzuk. Ezért elutasítunk minden idegen vallási, gazdasági, és politikai ideológiát és rendszert, a hivatalosnak nevezett hamisított történelmünkkel együtt. A történettudat alakítja a nemzet öntudatát, és a nemzeti öntudat határozza meg a nemzeti érdekeket. Ezért tartjuk a magyar nemzeti történettudatnak legfontosabb alkotóelemeinek a turánista és a revizionista történelemszemléletet, amelyek szembeszállnak a ma uralkodó, a múltunkat megcsonkító és meghamisító, a mai helyzetünket megváltoztathatatlannak tartó, és kilátástalan jövőt ígérő nézetekkel és állapotokkal: a finnugorista és a szentistvános történelemszemlélettel, a trianoni országcsonkítással, és az azokat fenntartó rendszerrel. Ezekkel szemben, a turánista és revizionista történelemszemlélet adja meg igazi értelmét történelmi, és a szebb jövőnkért vívott küzdelmeinknek.

Köztudomású, hogy a hivatalosnak nevezett történelmünket ellenségeink írták. Az idegen megszállók, uralkodók, és hazaáruló kiszolgálói hatalmuk igazolásáért és megtartásáért történelmünk hamisításához folyamodtak, mivel nem állt érdekükben, hogy megengedjék a valóságos történelmünk kutatását és tanítását. Az idegen rendszerek nem türhettek meg egy erős és egységes nemzeti öntudattal és a saját hagyományos történettudatával rendelkező magyar nemzetet. Az idegen megszálló hatalmak által ránk erőszakolt rendszerek fenntartása és a magyarság szellemi leigázása érdekében erőlködtek történelmünk meghamisításán, hogy nemzeti öntudatunkat elsorvasszák és ellenállásunkat megtörjék. Ezt tették a Habsburgok 1849 után, ezt folytatták 1945 után az ún. "kommunista" rendszer alatt, és még ma is ez folyik a jelenlegi kommunista-utód rendszer alatt. Ezért kell elutasítani a hivatalosnak nevezett hamis történelmünket, és feltárni igazi történelmünket.

Őstörténet
A genetikai (örökléstani) kutatások bebizonyították, hogy több tízezer éve élnek magyar és rokon népcsoportok a Kárpát-medencében. Az ősmagyarok Európa ősnépét alkotják, és leszármazottjaik között vannak a szkítáknak nevezett népek, és részben az urálinak és altájinak nevezett népcsoportok (és nem fordítva). Az ősmagyarok szintén rokonságban álltak más ragozó nyelvű ókori népekkel, mint pl. a szumérnak nevezett néppel.

A 896-os honvisszaszerzés
A kárpát-medencei magyarság az évezredek folyamán betelepült rokonnépekből alakult ki: ősmagyarok, szkíták, hunok, avarok, magyarok, bessenyők, kunok. Ezért helytelen első magyar "honfoglalásnak" nevezni a 896-os honvisszaszerzést és államalapítást. A 907-es pozsonyi győzelemnek és a 10. sz.-i hadjáratoknak köszönhetően (mert ezek nem "kalandozások" voltak), a középkori Magyar Királyság még 500 éven át meg tudta tartani helyét, mint európai nagyhatalom.

A 997-es államcsíny
Az ezredik év körül, a nyugati keresztény hittérítés leple alatt, idegen magyarellenes államcsínyt és rendszerváltást hajtottak végre a jogtalanul és idegen fegyveres erőkkel hatalomra juttatott Vajkkal ("István király"), és e rendszerváltással járó idegen befolyás megtette több évszázados aknamunkáját, aminek eredményeként bekövetkezett a középkori Magyar Királyság összeomlása.

A történelmi Magyarország bukása
Az 1526-os mohácsi csatavesztés után Magyarország elvesztette függetlenségét és egységét. Azóta közel 500 éves idegen uralom, az ország szétdarabolása és pusztítasa, a nemzet megosztottsága és a nemzeti felkelések leverése, elnyomás és kizsákmányolás, idegen gyarmatosítás és magyarirtás folyik, amit csak a túl rövid Horthy korszak szakított meg ideiglenesen.

Az 1990-es "rendszerváltás"
1990-ben nem történt rendszerváltás, azt elsikkasztották az előző ("kommunista") rendszer emberei. Ebből kifolyólag az 1945 után megszakadt jogfolytonosság a mai napig nincs helyreállítva, tehát a ma fennálló rendszer is jogtalan, az azóta mind csalással hatalomra került pártokkal és az általuk alakított kormányokkal együtt. E hatalombitorló és hazaáruló pártok és kormányok közreműködésével ma is tovább folyik Magyarország idegen gyarmatosítása, kiárusítása, és kizsákmányolása. Ahhoz, hogy igazi rendszerváltás legyen, egy igazi nemzeti kormánynak kell leváltani a jelenlegi uralkodó réteget, teljesen szakítani kell az 1945 utáni, és a mai napig fennálló, ránk kényszerített rendszerrel, azt jogtalannak nyilvánítani, fenntartóit felelősségre vonni, és visszaállítani a történelmi alkotmányunk jogfolytonosságát.

Abszurdisztán, vagy szebb jövő?
Az Abszurdisztán elnevezést eléggé találóan a magyar nemzeti oldal használja a jelenlegi magyarországi állapotokra, mivel valóban minden egyre rosszabb: romlik az életszinvonal, a közbiztonság, az egészségügyi szolgáltatás, és az erkölcs, fogy a magyarság, az igazságszolgáltatás kettős mércével itélkezik a nemzeti érdekek ellen, a kormányok nyakig vannak a korrupciós ügyekbe, Magyarországot idegenek fölvásárolják és elözönlik, az elszakított területeken élő magyarok jogait folytonosan sértik és a magyar kormányok semmit nem tesznek értük, a környező országok és a Magyarország közötti haderőkülömbség egyre nagyobb, és stb. De ezek az állapotok nem csak Magyarországot sújtják, mert valóban világszerte romlanak az életkörülmények: a politikai és gazdasági válságok, a háborúk, a tömegvándorlás, az ázsiai és afrikai országok népesedésrobbanása, a vallási türelmetlenség, a természeti környezet pusztítása, és a fokozódóan szélsőséges időjárás miatt. Mind ezek a jelenlegi politikai és gazdasági rendszerek, pontosabban a globális kapitalista rendszer következményei. Ez talán megfelel a felső 1 százaléknak, akik kezébe van a hatalom és a vagyon túlnyomó része, de a többi 99 százalék csak egyre inkább süllyed. Hosszú távon ezek az állapotok fenntarthatatlanok, tehát csak idő kérdése, hogy mikor következik be az elkerülhetetlen összeomlás, ami az egész emberiséget pusztulással fenyegeti.

Ahhoz, hogy elkerüljük ezt a sorsot, gyökeres változásokra van szükség. Egy új rendszer kell, amelynek két szervesen összefüggő alapelve az őshonos népek önrendelkezése és a természeti kincsekkel és forrásokkal való fenntartható gazdálkodás, ahhoz, hogy megszünjenek a népek közötti viszályok és háborúk amelyek a nagyhatalmak által megszabott mesterséges államhatárok és a gyarmatosítás következményei, és hogy megszünjön a természeti környezet pusztítása és szennyezése, tehát a népeknek meg kell szabadulniuk a jelenlegi vallási, ideológiai, politikai, és gazdasági globális elnyomó és kizsákmányoló rendszertől.


TURÁNI FÖLDEK TURÁNI NÉPEK
Turáni népek
Őstörténetünk
Őstörténetünk
Finnugorizmus
Finnugorizmus
A Szumér birodalom bukása
A Szumér birodalom bukása
Hun-avar-magyar azonosság és folytonosság
Hun-avar-magyar
A honfoglalás és a kalandozások
"Honfoglalás" és "kalandozások"
Ősvallásunk
Ősvallásunk
Karácsony szavunk eredetéről és jelentéséről
Karácsony szavunk
Ősmondáink
Ősmondáink
A Szent István kultusz
A "Szent István kultusz"
A Tatárok és Törökök elleni háborúink nem magyar érdekeket szolgáltak
Tatár és Török háborúink
A kereszténység ezer évének mérlege Magyarországon
A kereszténység mérlege Magyarországon
Gondolatok a vallásról, nemzeti érdekeink szemszögéből
Gondolatok a vallásról
Tájegységeink
Tájegységeink
Igazságot MagyarországnakIgazságot Magyarországnak
Igazságot Magyarországnak
A nemzetiségi kérdés
"Nemzetiségi kérdés"
A háborúsbűnösség és az emberiség elleni bűnök
Háborúsbűnösök
A kommunista rendszer és az 1990-es rendszerváltásA kommunista rendszer és az 1990-es rendszerváltás
Kommunizmus és "rendszerváltás"
HáttérhatalomHáttérhatalom
Háttérhatalom
Magyar Önvédelem
Magyar Önvédelem
Honlapunk kormányoktól, politikai pártoktól, egyházaktól, üzleti vállalatoktól, és minden egyéb érdekcsoporttól független. Copyright © HUNMAGYAR.ORG Minden jog fenntartva

Vissza a nyitó oldalra