Honlapunkat 2000 óta tartjuk fenn. Honlapunk kormányoktól, politikai pártoktól, egyházaktól, üzleti vállalatoktól, és minden egyéb érdekcsoporttól független. Honlapunkkal határozottan a magyar nemzeti érdekeket óhajtjuk szolgálni. A nemzeti érdekeink felülmúlnak minden egyéb érdeket: politikai, egyházi, vallási, ideológiai, üzleti, kisebbségi, vagy akármilyen egyéb csoport érdekeit. Egyesek manapság ezt jobboldali, vagy radikális nemzeti irányzatnak nevezik, de mi inkább magyarul gyökeres nemzetinek nevezzük, pontosabban ősgyökeres nemzetinek. Ez azt jelenti, hogy határozottan elutasítunk mindent, ami nem egyezik a magyar nemzeti érdekekkel. Ezért elutasítunk minden idegen vallási, gazdasági, és politikai ideológiát és rendszert, a hivatalosnak nevezett hamisított történelmünkkel együtt. Elutasítjuk a magyarságot megosztó "szalonkonzervatív" "zsidó-keresztény" beállítottságú álnemzeti jobboldali és "liber-áldemokratikus" baloldali hamis ideológiák és idegen érdekeltségű politikai pártok cirkuszát. Szándékunk ezeken túl haladni, hogy a valóságos magyar nemzeti értékeket és érdekeket tárgyilagosan meghatározzuk. Az ún. fősodratú tömegtájékoztatás és a hivatalos szócsövek alkalmatlanok ahhoz, hogy megértsük azt ami valóban történik velünk és körülöttünk, ahhoz a magyarság és az emberiség sorsát meghatározó tényezők, ok-okazati összefüggések, folyamatok, és kulcskérdések szakszerű, összetett, széles látókörű, hosszútávú, mélyrehatoló, és tárgyilagos elemzésére van szükség. Honlapunkkal e tudományos szemléletet és kutatási irányzatot kívánjuk támogatni és megismertetni.

Meg kell szabadulnunk a begyepesedett és megkövesedett téveszméktől és tévhitektől (dogmáktól): az ún. "haladó" internacionalista baloldali politikai ideológiáktól (kommunizmus, liberalizmus), a "zsidó-keresztény kultúrkör" és a "görög-római civilizáció" felsőbbrendűségi mítoszaitól, az eurocentrikus "indoeurópai kultúrprioritási", "finnugorista" és "szentistvános" hamis történelemszemléletektől, valamint az euro-atlanti külpolitikai irányzatot, a nyugati liberális demokráciát és a globál-kapitalista rendszert kötelezően követendő politikai és gazdasági berendezkedésekként beállító propagandától. Csak ezúton lehet eljutni egy igazi letisztúlt világnézethez és nemzeti eszmerendszerhez, amelynek alapelvei a hagyományos erkölcsi értékrend, és a történelmi szabadságharcaink, a revízió, és a turánizmus szellemére és folytatására alapozott erős nemzeti öntudat.

Az egész világ az emberiséggel együtt egyre súlyosabban beteg: a természet szennyezése és pusztítása, a természeti források kimerülése, az éghajlat szélsőséges változásai és a felmelegedés, a járványok, az emberiség egyre nagyobb részének anyagi, testi, és szellemi nyomorba kényszerítése, a föld bizonyos részein történő népességrobbanás, a menekültáradatok, a tömegvándorlás, a politikai és gazdasági válságok, a társadalmi ellentétek, az ellentétes politikai és vallási ideológiák összecsapása, az államokat rothasztó korrupció, a népeket sújtó bűnözés, erőszak, és erkölcsi züllöttség, a háborúk, és a világ két egymással ellenséges tömbre szakadása: a nyugati és a nyugatellenes államok. Mindezekért bizonyos érdekcsoportok felelősök (igen, itt a háttérhatalomról van szó), és legfőbb eszközeik a globál-kapitalista gyarmati birodalmi rendszer és a liberális ideológiai diktatúra.

A magyarság állapota is egyre aggasztóbb. Egy viharos évezred által megtépázott nemzet, ahelyett hogy rendbeszedné magát, csak még inkább mélyebbre süllyed. A tünetek: nem történt igazi nemzeti rendszerváltás 1990-ben, nem állították vissza a történelmi alkotmány jogfolytonosságát, nem volt elszámoltatás és felelősségrevonás, korrupt hazaáruló kormányok bitorolják az államhatalmat, az ország teljes kiárusítása, kizsákmányolása, és idegen gyarmatosítása folyik, az egészségügyi szolgáltatás és a közbiztonság csak romlik, a magyarság megmaradását fenyegeti a gyorsuló magyar népességfogyás, százezrek külföldre vándorlása a megélhetésért, az ezressével behozott idegen munkások és beengedett migránsok, és a magyargyűlölő, munkakerülő, "megélhetési bűnözésből" élősködő, és a magyar adófizetők pénzéből eltartott "rejtett erőforrások" népességrobbanása. Az igazságszolgáltatás nem az igazságot szolgálja, főleg nem a tisztességes magyar többségét, hanem csak bizonyos más csoportok érdekeit. A tömegtájékoztatás és az közoktatás is csak a fennálló rendszert és az azt kiszolgáló érdekcsoportokat szolgálja, és nem a magyar nemzeti érdekeket. Minden szinten és területen folyik a háború a magyar nemzet ellen: a politikában, gazdaságban, társadalomban, műveltségben, és szellemileg, országon belül és kivül. Valóban idegen gyarmatosítás és magyartalanítás folyik a Kárpát-medencében. Na vajon kik felelősök mindezekért? Azok az érdekcsoportok akiknek kezében van a pénz és a hatalom, és azok akik ezeket az érdekcsoportokat kiszolgálják: a hatalombitorló és hazaáruló álnemzeti, valamint balodali és liberális pártok.

A magyarság megmaradása érdekében mindenek előtt a belső ellenségeket kell legyőzni, és itt elsősorban az ún. baloldali és liberális politikai pártokról és a velük eggyüttműködő szervezetekről van szó. Ezek a magyarellenes és magyargyűlölő pártok és szervezetek a demokráciára és az egyéni szabadságjogokra hivatkozva súlyosan sértik a magyar nemzeti érdekeket, bemocskolják és lejáratják a magyar nemzeti értékeket és a nemzeti oldalt, szellemi és ideológiai háborút folytatnak a magyar nemzet ellen, tömegfélretájékoztatással, a nemzeti öntudat sorvasztásával, a nemzeti ellenállás hőseinek emlékére szervezett rendezvények betiltásával (Rongyos Gárda, Becsület Napja), és a hagyományos erkölcsi értékrend rombolásával. A baloldali ideológiák (kommunizmus, szocializmus, liberalizmus) idegen és nemzetellenes (internacionalista) eszmék és rendszerek, amiket mindig idegen érdekekért használtak ki a magyar nemzeti érdekek ellen. A magyarországi baloldali és liberális politikai pártok és szervezetek bőven bebizonyították most már több mint egy évszázados tevékenységükkel, hogy a magyar nemzeti érdekekkel összeférhetetlenek, és hogy teljesen alkalmatlanok az ország irányítására: ezek a pártok és szervezetek számos súlyos bűnt követtek el, többek között a hazaárulást. A magyarországi baloldali és liberális politikai pártokat és szervezeteket tehát fel kell oszlatni, vagyonukat elkobozni, és tagságukat felelősségre vonni.

A hagyományos értelembe vett külső ellenség megjelölését elsősorban a területeink közel három negyed részét bitorló és az ott élő több millió magyart elnyomó szomszéd államok érdemelték ki, meg nem szűnő beteges magyargyűlöletükkel, de vannak más külső ellenségek is, és a valóság az, hogy már jó ideje ezek az ún. "külső ellenségek" az országon belül vannak, belső ellenségeink jóvoltából.

A "kamukrajnai"* háború kitörése óta zajló folyamatok világosan kimutatták a belső és külső ellenségeink közötti szoros kapcsolatot (vagy inkább mondhatnánk, hogy "Soros" kapcsolatot). A háborút kétségtelenül a Nyugat provokálta ki, pontosabban az Amerikai Egyesült Államokat és az euro-atlanti szövetségrendszert (EU-NATO) irányító háttérhatalom. Ez a háttérhatalom egyre nyilvánosabban jelenik meg, és egyre élesebben nyilvánul meg az emberiséget megosztó világnézeti ellentét: egyrészt a konzervatívnak vagy jobboldalinak nevezett, a hagyományos erkölcsi értékrendre és a nemzetállamok felségjogára (szuverenitására) alapozott világnézet, és a vele szembenálló baloldali-liberálisnak nevezett világnézet, ami pontosan ellenkezőleg a hagyományos erkölcsi értékrendet és a nemzetállamokat akarja lerombolni és felszámolni. Az ún. baloldali és liberális politikai pártok és szervezetek nyilvánvalóan a háttérhatalom érdekeit és célkitűzéseit szolgálják: az általuk irányított kormányok és nemzetközi szervezetek a politikai hatalomközpontosítási és gazdasági intézkedéseikkel, a háborúval, az ennek ürügyén kikényszerített oroszellenes szankciókkal, a migrációval, és a "gender ideológiával" egyértelműen az európai nemzeteket és államokat akarják tönkretenni és megszüntetni.

A legutóbbi magyarországi és magyar vonatkozású fejlemények is ezekre a folyamatokra utalnak: az amerikai "diplomácia" példátlan és elképesztő beavatkozása a magyar belügyekbe, a magyarországi baloldali és liberális politikai pártok és szervezetek amerikai pénzelése, valamint az EU által, és a magyarországi baloldali és liberális politikai pártok és szervezetek közreműködésével Magyarország ellen indított jogtalan politikai és ideológiai hátterű eljárások. Természetesen, amikor tombolt Gyurcsány 2006-os brutális rendőrterrorja, az EU semmilyen aggályt nem fejezett ki a magyarországi jogállamisággal és demokráciával kapcsolatban. Érdekes, hogy pont azok az európai baloldali és liberális politikai pártok és szervezetek vonják a jelenlegi magyarországi kormányzatot kérdőre a jogállamisággal, korrupcióval, és demokráciával kapcsolatban, amelyeknek vezetői maguk vannak nyakig mindenféle korrupciós ügyben, mint pl. az EU bizottság elnöke, aki a Pfizer-féle Covid-oltóanyag beszerzési botrányba keveredett. Ezek a háttérhatalmat kiszolgáló baloldali és liberális politikai pártok és szervezetek minden hitelességet és létjogosultságot elvesztettek. A Kamukrajna* fegyveres támogatása és az oroszellenes szankciók bevezetése őrült politikai döntések amelyek nemcsak gazdaságilag teszik tönkre az európai országokat, hanem a háború kiterjedésével is fenyegetnek. Felelősségre kell vonni azokat a kormányokat és nemzetközi szervezetek vezetőit akik ezt az elmebeteg és öngyilkos politikát folytatják. Mind ezekből csak azt a következtetést lehet levonni, hogy az európai nemzetek fennmaradásáért az igazi nemzeti politikai pártoknak és szervezeteknek össze kell fogniuk és minden erejükkel együtt kell küzdeniünk a háttérhatalom és az azt kiszolgáló baloldali és liberális politikai pártok és szervezetek ellen. A magyar kormánynak sokkal határozottabban és keményebben kellene fellépni a magyar nemzet és állam érdekeit egyre gyakrabban és súlyosabban sértő amerikai beavatkozások, európai úniós intézkedések, a szomszéd államok magyarellenes megnyilvánulásai, a migrációs nyomás, valamint az ezekkel együttműködő magyarországi pártok és szervezetek ellen.
* A "Kamukrajna" elnevezést Bogár László Tékozló ország c. könyvéből vettük át.

Egy igazi gyökeres (radikális) nemzeti rendszerváltásra van szükség Magyarországon, minden területen: az államigazgatásban, az igazságszolgáltatásban, a rendvédelemben, a honvédelemben, a külpolitikában, a gazdaságban, az egészségügyi ellátásban, a magyar népesedés támogatásában, az oktatásban, a tömegtájékoztatásban, a művészetekben, a vallás- és egyházügyekben, és az idegen bevándorlás, nemzetiségek és egyéb kisebbségek kezelésében. A jelenlegi létjogosulatlan hatalmi rendszer (a háttérhatalom, a hazaáruló és hatalombitorló álnemzeti, baloldali, és liberális politikai pártok, az oligarchák, és a magyarellenes szervezetek és érdekcsoportok) mindent megtesz azért, hogy megakadályozza a nemzeti oldal hatalomra kerülését és a nemzeti rendszerváltást, és így egyre kevesebb esélye annak, hogy ezek békésen és rendezett körülmények között megtörténjenek. A Budaházy és társai ellen koholt politikai per és igazságtalan itéletek kirívó példájai annak, hogyan akarja a rendszer hatalmi visszaéléssel elfojtani a nemzeti ellenállást. A Budaházy ügy és a 2006 szeptemberi és októberi tüntetésekkel kapcsolatos események egyértelmű bizonyítékai annak, hogy milyen jogtipró magyarellenes rendszer uralkodik ma Magyarországon: nem a 2006-os karhatalmi ámokfutásért felelős szemkilövető apró diktátort és elvtársait vonták felelősségre, hanem a jogosan tüntető hazafiakat zaklatták és börtönözték be hamis vádak ürügyével. A nemzeti oldalnak tehát minden erejével folytatnia kell küzdelmét a jelenlegi jogtalan és nemzetellenes rendszer ellen, az igazi nemzeti rendszerváltásért. A magyar nemzetnek nem csak joga, de kötelessége a törvényes történelmi alkotmányos rendet helyreállítani. Ha a jelenlegi rendszer megakadályozza a nemzeti oldalt ebben a jogos törekvésében, akkor minden következményért a jelenlegi rendszert terheli a teljes felelősség. Ezért a jelenlegi jogtalan rendszer fenntartói, kiszolgálói, és haszonélvezői nem fogják elkerülni a felelősségre vonást.

A jelenlegi magyarországi államrendszer létjogosultságával (legitimitásával) kapcsolatos alapvető kérdéseket kell megoldani: nincs helyreállítva az 1945 után megszakadt jogfolytonosság a Történelmi Magyar Alkotmánnyal, és ennek a törvényes jogrendet sértő állapotnak felszámolására az egyedül érvényes és hatályon kívül nem helyezhető Történelmi Magyar Alkotmány jogos ellenállási záradéka ad teljes felhatalmazást a magyar nemzetnek. Valami nagyon bűzlik Hunniában. Ahogy a közmondás megállapítja: fejétől bűzlik a hal. Tehát le kell vágni.

Legutóbbi felújítás: 2023.03.13
Az alábbiakban bővebben részletezzük a magyarságot érintő kulcskérdéseket. Az anyagok legutóbbi felújítási idejét a címek alatt jelöltük meg.

TURÁNI FÖLDEK TURÁNI NÉPEK
Turáni népek

2020.08.16
Örökléstani kutatások
Örökléstani kutatások

2019.10.23
Az újkőkori, réz- és bronzkori ragozó nyelvű népek és műveltségeik
Az újkőkori, réz- és bronzkori ragozó nyelvű népek, műveltségek

2021.03.21
Őstörténetünk
Őstörténetünk

2023.05.25
A Szumér birodalom bukása
A Szumér birodalom bukása

2017.02.11
Ősvallásunk
Ősvallásunk

2017.05.01
Karácsony szavunk eredetéről és jelentéséről
Karácsony szavunk

2017.02.11
Ősmondáink
Ősmondáink

2017.03.03
A Szent István kultusz
A "Szent István kultusz"

2023.02.20
A Tatárok és Törökök elleni háborúink nem magyar érdekeket szolgáltak
Tatár és Török háborúink

2021.11.26
A kereszténység ezer évének mérlege Magyarországon
A kereszténység mérlege Magyarországon

2017.02.11
Gondolatok a vallásról, nemzeti érdekeink szemszögéből
Gondolatok a vallásról

2017.08.26
Tájegységeink
Tájegységeink

2017.05.01
Igazságot MagyarországnakIgazságot Magyarországnak
Igazságot Magyarországnak

2021.02.11
A nemzetiségi kérdés
"Nemzetiségi kérdés"

2021.01.01
A háborúsbűnösség és az emberiség elleni bűnök
Háborúsbűnösök

2019.07.15
A kommunista rendszer és az 1990-es rendszerváltásA kommunista rendszer és az 1990-es rendszerváltás
Kommunizmus és "rendszerváltás"

2021.06.27
HáttérhatalomHáttérhatalom
Háttérhatalom

2023.03.13
Magyar Önvédelem
Magyar Önvédelem

2021.10.23Copyright © HUNMAGYAR.ORG Minden jog fenntartva.
Vissza a nyitó oldalra