A MAGYAR TÖRTÉNELEM VEZÉRFONALA: KÜZDELMÜNK NEMZETI FÜGGETLENSÉGÜNKÉRT ÉS EGYSÉGÜNKÉRT

Honlapunkat 2000 óta tartjuk fenn. Honlapunk kormányoktól, politikai pártoktól, egyházaktól, üzleti vállalatoktól, és minden egyéb érdekcsoporttól független. Honlapunkkal határozottan a magyar nemzeti érdekeket óhajtjuk szolgálni. A nemzeti érdekeink felülmúlnak minden egyéb érdeket: politikai, egyházi, vallási, ideológiai, üzleti, kisebbségi, vagy akármilyen egyéb csoport érdeket. Egyesek manapság ezt jobboldali, vagy radikális nemzeti irányzatnak nevezik, de mi inkább magyarul gyökeres nemzetinek nevezzük, pontosabban ősgyökeres nemzetinek. Ez azt jelenti, hogy határozottan elutasítunk mindent, ami nem egyezik a magyar nemzeti érdekekkel. Elutasítjuk a hamis jobboldali és baloldali ideológiák és politikai pártok cirkuszát. Szándékunk ezeken túl haladni, hogy a valóságos magyar nemzeti értékeket és érdekeket tárgyilagosan meghatározzuk. Ezért elutasítunk minden idegen vallási, gazdasági, és politikai ideológiát és rendszert, a hivatalosnak nevezett hamisított történelmünkkel együtt. Az ún. fősodratú tömegtájékoztatás és a hivatalos szócsövek alkalmatlanok ahhoz, hogy megértsük azt ami valóban történik velünk és körülöttünk, ahhoz a magyarság és az emberiség sorsát meghatározó tényezők, ok-okazati összefüggések, folyamatok, és kulcskérdések szakszerű, összetett, széles látókörű, hosszútávú, mélyrehatoló, és tárgyilagos elemzésére van szükség. Honlapunkkal az ilyen kutatási irányzatokat kivánjuk támogatni és megismertetni.

A történettudat alakítja a nemzet öntudatát, és a nemzeti öntudat határozza meg a nemzeti érdekeket. Ezért tartjuk a magyar nemzeti történettudat legfontosabb alkotóelemeinek, a nemzeti szabadságharcaink emléke mellett, a turáni eszmét ("turánizmus") és a Trianon-ellenes ("revizionista", "irredenta") történelemszemléletet, amelyek szembeszállnak a ma uralkodó, a múltunkat megcsonkító és meghamisító, a mai helyzetünket megváltoztathatatlannak tartó, és kilátástalan jövőt ígérő nézetekkel és állapotokkal: a finnugorista és a szentistvános történelemszemlélettel, a trianoni országcsonkítással, és az azokat fenntartó rendszerrel. Ezekkel szemben, a turáni és Trianon-ellenes történelemszemlélet adja meg igazi értelmét történelmi, és a szebb jövőnkért vívott küzdelmeinknek. Amúgy a turáni eszme és irányzat ugyanabban a szörnyű csalódásban gyökerezik mint a Trianon-ellenes mozgalom: 1920-ban egy ezeréves téveszme omlott össze, az hogy az ezeréves Magyarország csak a nyugati kereszténység tagjaként és védőbástyájaként létezhetett és boldogulhatott. A turáni és a Trianon-ellenes irányzatnak feladata az, hogy kivezesse a Magyarságot ebből a halálos csapdából, amibe belekényszerítette az ezeréves téveszme.

Kétségtelen, hogy a magyarság egyre súlyosabb gondokkal és válságokkal küzd, amelyek a magyar nemzet és állam fennmaradását veszélyeztetik. Rendkívül fontos, hogy ezeket az egyre súlyosabb gondokat és válságokat tudomásul vegyük, hogy valóságos háttérokait megismerjük, és hogy megfelelő hatékony megoldásokkal tegyük rendbe a dolgokat:

Államigazgatás
Nem volt igazi rendszerváltás 1990-ben. Az 1945 után megszakadt történelmi jogfolytonosság nem állt helyre. A jelenlegi rendszer létjogosúlatlan. Nem történt meg az előző és mostani jogtalan és bűnös rendszereknek elítélése, és nem volt felelősségrevonás. Magyarországot bűnös múltú korrupt pártok és alkalmatlan kormányok teszik tönkre.

Gazdaság
A kommunista rendszernek és az azt követő "rendszerváltás"-nak köszönhetően a magyar gazdaságot is sikerült tönkre tenni, el "privatizálni", idegeneknek kiarúsítani, eladósítani, és remekül beilleszteni a kizsákmányoló gyarmatosító globál-kapitalista rendszerbe, a helytartó kormányzatok közreműködésével.

Biztonság
Ma a magyarok sehol sincsenek biztonságban: sem a csonkaországon belül, sem azon kívül nem képes a magyar állam megvédeni a magyarokat. Az országon belüli közbiztonsági állapotok siralmasak, és nincs megfelelő haderő amely képes lenne az országot akármilyen külső veszély ellen megvédeni.

Népesedés
Évtizedek óta egyre gyorsabban fogy a magyarság, egyre többen elvándorolnak a szülőföldről, és egyre gyorsabban nő az idegen népcsoportok létszáma a csonkaországon belül és az elszakított területeken, szaporodással és betelepítéssel, tehát a magyarság létszáma és aránya egyre jobban csökken a Kárpát-medencében.

Erkölcs és közművelődés
Évtizedek óta folyik a szellemi hadjárat a hagyományos erkölcsi értékrend ellen, a nemzet és a család ellen, népbutítassal, tömegfélretájékoztatással, nemzeti öntudat sorvasztással, torténelemhamisítással, és idegen téveszmékkel.

Külügy
Magyarország egyre hátrányosabb helyzetbe kerül az euro-atlanti szövetségrendszer keretén belül (EU, NATO), és képtelen igazi nemzeti érdekeit érvényesíteni. A nemzetáruló magyarországi kormányok lemondtak az elszakított területeken élő magyarok védelméről.

Gyarmatosítás és magyarirtás
Tudomásul kell venni, hogy a fentebb felsorolt jelenségek nem csak mostani, vagy véletlen események, hanem egy több mint ezeréves szándékos folyamat eredményei: egy idegen gyarmatosító és magyarirtó folyamat, amelyet a történelem folyamán különböző eszközökkel hajtottak és ma is hajtanak végre külső és belső ellenségeink: fegyverrel, pénzzel, propagandával. A 896-os honvisszaszerzésünk és államalapításunk óta törekednek idegen hatalmak Magyarország leigázására, belső hazaáruló és hatalombitorló érdekcsoportok közreműködésével. Ennek lett eredménye az 1000. év körüli rendszerváltás, és azóta a magyarság sorsa lett a nemzeti egység és függetlenség elvesztése, a pusztítás, a kizsákmányolás, és az idegen gyarmatosítás: a tatárjárás, az 1526-os mohácsi csatavesztés, a 150 éves felőrlődés a habsburg és oszmán birodalmak között, azután még 200 éves habsburg zsarnokság, az 1919-es összeomlás és patkányforradalom, Trianon, 45 éves kommunista elnyomás, és az 1990 óta tartó áldemokrácia és globalizáció - ezek mind torz és idegen érdekeket szolgáló politikai, gazdasági, népesedési, társadalmi és szellemi fejlődési irányba sodorták és halmozottan hátrányos helyzetbe kényszerítették a magyarságot. Tehát amíg a legtöbb európai ország az eltelt 500 év alatt hatalmas gazdasági, műszaki, tudományos, népesedési, területi, és hatalmi gyarapodást élvezett, addig Magyarország fejlődése pont ellenkező irányba hanyatlott, a mai napig tartó, idegen hatalmaktól elszenvedett pusztítások és gyarmatosítás miatt.

Veszélyforrások
Ma a magyarságnak rendkívül nehéz kihívásokkal kell szembeállni. Itt a nemzeti érdekeket fenyegető és egyre nagyobb veszélyforrásokról van szó:
1. Belső ellenségeink: az ún. "baloldali" és "liberális" téveszméket és minden egyéb magyarellenes érdekeket képviselő érdekcsoportok és szervezetek
2. Külső ellenségeink: a magyargyűlölő és sokkal nagyobb haderővel rendelkező környező országok
3. Globalizáció: a gazdasági és szellemi gyarmatosítást végrehajtó idegen tőkés vállalatok
4. A magyarság megfogyatkozása: a kárpát-medencebeli magyarság létszámának és arányának egyre gyorsuló csökkenése
5. A tömegpusztító fegyverekkel rendelkező államok és az egymással vetélkedő nagyhatalmak
6. A terrorista és egyéb bűnszervezetek, valamint a hivatalosan nem létező titkos szervezetek (háttérhatalom)
7. Tömegvándorlás
8. Természeti csapások, járványok

Abszurdisztán, vagy szebb jövő?
Az Abszurdisztán elnevezést eléggé találóan a magyar nemzeti oldal használja a jelenlegi magyarországi állapotokra, mivel valóban minden egyre rosszabb ahogy fentebb felsoroltuk: romlik az életszinvonal, a közbiztonság, az egészségügyi szolgáltatás, és az erkölcs, fogy a magyarság, az igazságszolgáltatás a bűnösok jogait védi az áldozatok helyett, a kormányok nyakig vannak a korrupciós ügyekben, Magyarországot idegenek fölvásárolják és elözönlik, az elszakított területeken élő magyarok jogait folytonosan sértik és a magyar kormányok semmit nem tesznek értük, a külső veszélyek elhárításához még nincs megfelelő magyar haderő, és stb.

De amúgy világszerte romlanak az életkörülmények: a politikai és gazdasági válságok, a háborúk, a tömegvándorlás, az ázsiai és afrikai országok népesedésrobbanása, a vallási türelmetlenség, a természeti környezet pusztítása, és a fokozódóan szélsőséges éghajlat miatt. Mind ezek a jelenlegi politikai és gazdasági rendszerek, pontosabban a globál-kapitalista rendszer következményei. Ez talán megfelel a felső 1 százaléknak, akik kezébe van a hatalom és a vagyon túlnyomó része, de a többi 99 százalék csak egyre inkább süllyed. Hosszú távon ezek az állapotok fenntarthatatlanok, tehát csak idő kérdése, hogy mikor következik be az elkerülhetetlen összeomlás, ami az egész emberiséget pusztulással fenyegeti.

Ahhoz, hogy elkerüljük ezt a sorsot, gyökeres változásokra van szükség. Egy új világrendszer kell, amelynek két szervesen összefüggő alapelve az őshonos népek önrendelkezése és a természeti kincsekkel és forrásokkal való fenntartható gazdálkodás kell, hogy legyen, ahhoz, hogy megszünjenek a népek közötti viszályok és háborúk amelyek a nagyhatalmak által megszabott mesterséges államhatárok és a gyarmatosítás következményei, és hogy megszünjön a természeti környezet pusztítása és szennyezése, tehát a népeknek meg kell szabadulniuk a jelenlegi vallási, ideológiai, politikai, és gazdasági globális elnyomó és kizsákmányoló rendszertől.


TURÁNI FÖLDEK TURÁNI NÉPEK
Turáni népek
Az újkőkori, réz- és bronzkori ragozónyelvű népek és műveltségeik
Az újkőkori, réz- és bronzkori ragozónyelvű népek, műveltségek
Örökléstani kutatások
Örökléstani kutatások
Őstörténetünk
Őstörténetünk
A Szumér birodalom bukása
A Szumér birodalom bukása
Ősvallásunk
Ősvallásunk
Karácsony szavunk eredetéről és jelentéséről
Karácsony szavunk
Ősmondáink
Ősmondáink
A Szent István kultusz
A "Szent István kultusz"
A Tatárok és Törökök elleni háborúink nem magyar érdekeket szolgáltak
Tatár és Török háborúink
A kereszténység ezer évének mérlege Magyarországon
A kereszténység mérlege Magyarországon
Gondolatok a vallásról, nemzeti érdekeink szemszögéből
Gondolatok a vallásról
Tájegységeink
Tájegységeink
Igazságot MagyarországnakIgazságot Magyarországnak
Igazságot Magyarországnak
A nemzetiségi kérdés
"Nemzetiségi kérdés"
A háborúsbűnösség és az emberiség elleni bűnök
Háborúsbűnösök
A kommunista rendszer és az 1990-es rendszerváltásA kommunista rendszer és az 1990-es rendszerváltás
Kommunizmus és "rendszerváltás"
HáttérhatalomHáttérhatalom
Háttérhatalom
Magyar Önvédelem
Magyar Önvédelem
Copyright © HUNMAGYAR.ORG Minden jog fenntartva.
Legutóbbi felújítás: 2021.03.26

Vissza a nyitó oldalra