MAGYAR ÖNVÉDELEM


HARCUNK NEMZETI EGYSÉGÜNK ÉS FÜGGETLENSÉGÜNK VISSZASZERZÉSÉÉRT:
AZ IDEGEN GYARMATOSÍTÁS ÉS MAGYARIRTÁS ELLENI SIKERES NEMZETI ELLENÁLLÁS FELTÉTELEI

A LEGFONTOSABB ALAPELV: A NEMZETI ÉRDEK MINDENEKELŐTT ÉS MINDENEKFÖLÖTT
A nemzet a legfőbb érték és a legfőbb érdek. A nemzet egy saját fajtabélyegekkel (genetikai, embertani jelzőkkel), nyelvvel, hagyományokkal, műveltséggel, történelemmel, öntudattal, és élettérrel rendelkező, elkülönült népcsoport. A magyarok, a többi turáni rokonnépekkel együtt, a Kárpát-medencétől a kínai falig terjedő belső eurázsiai térség őshonos népe. Ez a belső eurázsiai térség a turáni faj élettere, ahonnan a szkíták, hunok, és utódnépeik birodalmai a Rajnától a Csendes Óceánig, és Szibériától Indiáig terjedtek. A magyar nemzet több mint ezer éve a vérszerződéssel alakult meg, és a magyar államot a magyar nemzet alapította a 896-os honvisszaszerzéssel, a Kárpát-medencébe már korábban betelepült hun, avar, és egyéb turáni rokonnépekkel szerződve, a hun és avar birodalmak jogutodjaként. Ebből kifolyólag Magyarország, a magyarok urasága, nemzetállam.

Nemzetben gondolkodni es a nemzetért cselekedni
A magyar nemzetállam és minden magyar legfőbb kötelessége a nemzeti érdekeket szolgálni: a nemzet fennmaradását, egységét, függetlenségét, biztonságát, és gyarapodását, a teljes politika, gazdasági, és szellemi-műveltségi nemzeti önrendelkezésért.

TÖRTÉNELMI HÁTTÉR: SZABADSÁGHARCAINK
Évszázadokon keresztül folytak szabadságharcaink Magyarország függetlenségéért és történelmi jogaink érvényesítéséért. A magyar történelem folyamán két rendszerváltás történt. Mindkettő nemzetek fölötti eszmerendszerek által leplezett, Magyarország leigázását célzó idegen hódítás volt: az ezredik év körüli nyugati keresztény hittérítés, amely a német-római birodalom és a római egyház hatalmi törekvéseit szolgálta, és a második világháború utáni kommunista hatalomátvétel. 1990-ben nem történt igazi rendszerváltás, az csak egy rendszerátmentés volt: az előző rendszer kiszolgálói és haszonélvezői által jogtalanul megszerzett hatalom és vagyon felelősségrevonás nélküli átmentése. Addig nem lesz igazán szabad a magyarság, amíg nem szabadul meg ezen idegen rendszerek minden maradványától és befolyásától.

Az emberiséget folytonosan nyomorították vallási, politikai, és gazdasági rendszerek, amelyek a népek leigázását, kizsákmányolását, és elnyomását szolgálták: az ókori rabszolgatartó városállamok és birodalmak, amelyeket "civilizációknak" neveztek, és amelyek lebarbározták a hatalmuktól független népeket, a középkori feudalizmus, és a kapitalizmus különböző változatai: az előző századok kereskedelmi és ipari kapitalizmusától, a magántulajdont államosító kommunizmusig (állam-kapitalizmusig) és a mára világméretűvé vált és a nemzetállamok felségjogát ("szuverenitását") sértő magántőkés rendszerig (globál-kapitalizmusig). Fenntarthatatlanságuk és a saját maguk által gerjesztett belső ellentéteik miatt e rendszerek mind összeomlottak, vagy össze fognak omlani. Az utóbbi évszázadok folyamán történt amerikai (1776), francia (1789), angol ipari (19. sz.), és orosz (1917) forradalmak, amelyeket "haladásnak" neveznek, az emberiséget megajándékozták a liberalizmussal, a kapitalizmussal, és a kommunizmussal, és egy önpusztító folyamatba terelik, amit a világszerte egyre inkább elterjedő és elmélyülő politikai, gazdasági, társadalmi, szellemi, és erkölcsi zűrzavar és válságok, valamint az ezek által okozott háborúk jellemeznek. Ehhez az önpusztító folyamathoz jelentős mértékben hozzájárulnak az emberiség nagyrészét befolyásoló különféle ellentétes vallási nézetek is.

Ezért kell küzdenünk minden politikai, gazdasági, társadalmi, és vallási eszme és rendszer ellen, amely sérti a nemzeti érdekeket: a judai-kereszténység és minden más idegen vallás, a kapitalizmus, a kommunizmus, és a liberalizmus ellen. E nemzetellenes rendszereket és eszméket képviselő érdekcsoportok a nemzetek fölötti uralomra törekednek, politikai, gazdasági, és szellemi gyarmatosítással (imperializmus, globalizáció), és a nemzeteket felbomlasztják egymás ellen küzdő csoportokra (osztályharc, politikai pártoskodás, szekták, kisebbségek, bevándorlók). Ezért kell betiltani és felszámolni minden szervezetet, amely e nemzetellenes eszméket és rendszereket képviseli: egyházakat, politikai pártokat, üzleti vállalatokat, és minden egyéb idegen érdekeket képviselő szervezetet. Ezért kell megszabadulnunk az 1945 után hatalomra került, és még mindig hatalmon lévő, erkölcsileg és szakmailag alkamatlan, élősködő, garázdálkodó, hatalombitorló, és hazaáruló politikai, gazdasági, és szellemi uralkodó rétegtől, kontraszelektált csőcseléktől. Ma már kétségtelen, hogy az idegenérdekű baloldali, liberális, és jobboldali keresztény konzervatív hamis ideológiák és irányzatok a magyarságot a pusztulás felé terelik. Semmi sem bizonyítja jobban azt, hogy utat tévesztettünk, mint az, hogy ezer éve a nyugati kereszténység "védőbástyája" önfeláldozó szerepét vállaljuk, korábban a bessenyő, kun, tatár, és török turáni testvérnépeink ellen, magunk kárára, és ellenségeink javára, és ma is hasonlóra kényszerítenek minket a ún. "euro-atlanti" (EU, NATO) szövetségi rendszerrel. Nincs turáni átok, az átok az idegen méregkeverés, ami ezer éve hazaárulásra és hatalombitorlásra csalja az ország irányítására alkalmatlanokat, és egymás ellen fordítja a Magyarokat. Ahhoz, hogy kikerüljünk ebből a halálos csapdából, vissza kell szereznünk az elvesztett szellemi és erkölcsi értékrendünket és iránytűnket, nemzeti öntudatunkat, és vissza kell térnünk a magyar érdekvédelem útjára amelyről letérítettek minket. Ezért kell követnünk szkíta-hun-magyar őseink példáját, hogy dicsőséges szabadságharcosaink és hőseink küzdelmeit győzelemre vigyük.

A 9. sz. végén a sikeres honvisszafoglalással és a vérszerződéssel magalapított Magyarország egy évszázadon át hatalmának csúcspontján állt, mint európai nagyhatalom - ez volt az a dicsőséges 10. sz. E korszakban a Magyarok kiűzték az idegen betolakodókat, visszaverték a külső támadásokat, és túlnyomórészt sikeres külföldi hadjáratokkal megvédték Magyarország biztonságát. Az ellenségeink rájöttek arra, hogy nyílt fegyveres támadással nem tudnak minket legyőzni, így tehát más módszerekhez folyamodtak: alattomos összeesküvésekkel, "békeszerződéssel", okirat hamisítással, a nyugati keresztény hittérítés leple alatt, és a magyar uralkodócsalád egyes tagjainak idegenekkel való összeházasításával belopakodva törtek Magyarországra, hogy államcsínnyal (a "szentistváni államalapítással") megragadják a hatalmat és leigázzák a Magyarokat (ld. Grandpierre K. Endre: A Magyarok istenének elrablása). Ezzel a rendszerváltással, az addig az ősi jogrendre és a vérszerződésre magalapozott erős, egységes és független országunkban egy folytonos idegen beavatkozások által szított trónviszályokkal bomlasztott hűbérúri rendszer (feudális anarchia) jött létre.

Az azóta elindult több mint egy évezredes folyamatot Magyarország fokozatos térvesztése és legyengülése, a magyarság megosztottsága, szabadságvesztése és megfogyatkozása, valamint az idegen befolyás és gyarmatosítás növekvése jellemzi. E folyamatot csak néha egy erősebb magyar uralkodó (pl. Mátyás király, Horthy) volt képes ideiglenesen feltartóztatni vagy visszafordítani. Ezért kellett a magyarságnak folytonosan küzdenie a külső és belső ellenségekkel: az idegen betolakodókkal, az idegen hódítókkal, a hatalombitorlókkal, a hazaárulókkal, az idegen vallásokkal és rendszerekkel kellett szembeszállni Koppánynak, a középkori "pogány-" és "parasztlázadóknak", a szabadságharcosainknak és honvédjeinknek.

E folyamat a mai napig tart és csak egyre rosszabb a magyarság helyzete. Ma már minden szinten és területen teljes háború folyik világszerte a nemzetállamok ellen, nem csak katonailag, hanem politikailag, gazdaságilag, és szellemileg is, minden lehetséges módszert és eszközt bevet a háttérhatalom: a "globalizációt", a "liberáldemokráciát", a "multikultit", a népvandorlást, a tömegfélretájékoztatást, a nemzetközi szervezeteket, az államok eladósítását, az "okos" gépeket, az oktatási rendszert, az "egészségügyi" szolgáltatásokat, a gyógyszeripart, a "génmodifiált" termékeket, stb.

Manapság, harcunk jogfolytonosságunkért az 1945-ös szovjet megszállás következtében ránk erőszakolt létjogosulatlan kommunista rendszerrel, és az azt 1990-ben követő, szintén jogtalan kommunista-utód rendszerrel való szakítást, azok törvényen kívülieknek való nyilvánítását, kiszolgálóinak felelősségrevonását, és a magyar történelmi alkotmány helyreállítását jelenti. Ma a nemzeti önrendelkezésünkért harcolnunk kell a háttérhatalom és a globalizációnak nevezett jelenség ellen: az idegen birodalami, gazdasági, vallási és műveltségi gyarmatosítás ellen, az idegen népcsoportok betelepítése ellen, és a nemzetek fölötti politikai eszmerendszerek (liberalizmus, kommunizmus) ellen.

Ma idegen gyarmatosítás és népirtás folyik a magyar nemzet ellen. A jelenség nem új, a legutóbbi honvisszaszerzésünk óta több mint egy évezreden át fegyverrel törtek ránk idegen népek és birodalmak, országhódító és magyarirtó szándékkal. Közel 500 éve, a mohácsi csatavesztés következtében, Magyarország elvesztette egységét és függetlenségét, és ezeket a mai napig nem sikerült visszaszereznünk. Az idegen hódítási és gyarmatosítási folyamatok, valamint az ezekkel összefüggő magyarirtás a mai napokig tart. Az idők folyamán csak a módszerek változtak. Az előző évszázadokban országpusztító és a nemzeti felkeléseket leverő háborúkkal, Magyarok tömegmészárlásával, idegen népek tömeges betelepítésével, az ország szétdarabolásával, és a magyarság idegen uralom általi elnyomásával folyt a magyartalanítas, a csonkaországon belül, úgy mint az elszakított területeken.

Ma, ellenségeink az idegen gyarmatosítók érdekeit kiszolgáló helytartó kormányok politikai, gazdasági, egészségügyi, művelődési, és tömegfélretájékoztatási módszereivel hajtják végre az országhódítást és a magyarirtást, minek következtében folyamatosan romlik a magyarság népesedési aránya a csonkaországon belül, és hagyják, hogy az elszakított területeinket elmagyartalanítsák a megszálló utódállamok. A gyarmatosítás azt jelenti, hogy egy őshonos nép saját területét idegen népekkel telepítenek be, gazdaságát, műveltségét, és államigazgatását idegen befolyás alá helyezik, gyakran erőszakos beavatkozással, ezzel leigázva, kizsákmányolva, és pusztulásra itélve az őshonos népet. Ez a folyamat ma is fennáll világszerte, így Magyarországon is, és ezeket az állapotokat a háttérhatalom tartja fent a világméretű tőkés rendszerrel ("globalizált kapitalizmus"), a "liberáldemokráciával", a "multikulturalizmussal", és "nemzetközi" szervezetekkel (EU, NATO, ENSZ, stb.). Az idegen hódítók mindig belső hazaárulókat és Magyarországra betelepült idegen népcsoportokat használtak hatalmuk megtartásáért. Ez manapság is így van: az idegen érdekeket szolgáló hatalom rendszeresen előnyben részesít bizonyos kisebbségeket és hátrányolja a magyarokat.

Ezért szükséges a magyarságnak fennmaradásáért és nemzeti érdekeiért folytatni önvédelmi küzdelmét és szembeszállni minden külső és belső ellenséggel, minden szinten és területen, a nemzeti függetlenségért és egységért, országunk területi épségéért, történelmi jogainkért, külső és belső biztonságunkért, környezetünk védelméért, természeti kincseinkért, nemzeti vagyonunkért, termőföldeinkért, a gazdasági termelésünk gyarapításáért, a kedvezőtlen népesedési és népvándorlási folyamatok visszafordításáért, nemzeti öntudatunkért és hagyományainkért, nyelvünk tisztaságáért, ősi örökségünkért, őshitünkért, és erkölcsi értékrendünkért.

SZEBB JÖVŐT: A SIKERES NEMZETI ÖNVÉDELEM FELTÉTELEI

1. NEMZETI KORMÁNY
A nemzeti oldal összefogása lenne az elsőszámú feltétele annak, hogy a jelenlegi létjogosulatlan rendszert, és az azt fenntartó hatalombitorló és hazaáruló pártokat és érdekcsoportokat véglegesen eltávolítsák a magyar ügyek irányításából. Tisztában kell lenni azzal, hogy amig a jelenlegi rendszer fennáll és az 1990 óta kormányra került pártok uralkodnak, addig nincs remény a magyarság helyzetének javulására. Azzal is tisztában kell lenni, hogy ezek a pártok és az általuk képviselt érdekcsoportok soha nem fognak békésen lemondani a jogtalanul megszerzett hatalmukról és vagyonukról, még akkor sem ha egy újabb igazi nemzeti párt nyerne egy jövőbeli választáson és jogos bűntető eljárásokat indítana ellenük. A hatalom megragadásáért vagy megtartásáért a régebbi (1990-es "rendszerváltó") pártok képesek törvénytelen és erőszakos cselekedeteket végrehajtani. Ezt már bebizonyították az 1990-es "taxis-blokádnak" nevezett puccskisérlettel, valamint a 2006-os budapesti tüntetések alatt, a "rendőrség" által elkövetett erőszakos bűncselekményekkel, ezzel hűségesen követve az 1919-es és 1948-as kommunista puccsokat végrehajtó elvtársaiknak példáját. 1990 óta egyre észrevehetőbben visszarendeződik a pártállami diktatúra, és az uralkodó pártok magánhadseregként alkalmazzák a rendőrséget, egyéb különleges állambiztonsági fegyveres alakulatokat és "biztonsági" magánvállalatokat, miközben betiltják az egyre rosszabb közbiztonsági állapotok miatt a magyar lakosság védelméért megalakult nemzeti szervezeteket. A jelenlegi létjogosulatlan magyaroszági államrendszer lehetetlenné teszi, hogy egy igazi nemzeti párt vagy kormány kerüljön hatalomra, de lehetővé teszi, hogy a baloldali pártok visszakerüljenek a hatalomra. A nemzeti oldalnak ezekből a tényekből kell levonni a következtetéseket és ezek szerint cselekedni a hatalom megszerzéséért.

Nemzeti Harcvonal
A nemzeti oldalhoz tartozó szervezeteknek tehát össze kell fogni, egy nemzeti frontot (harcvonalat) létrehozni és egy igazi nemzeti kormányt alakítani, hogy leváltsák, betíltsák, és feloszlassák a jelenlegi létjogosulatlan rendszert fenntartó hatalombitorló és hazaáruló pártokat és érdekcsoportokat, hogy helyreállítsák a rendet, a jogállamiságot, a történelmi alkotmányunk jogfolytonosságát, és hogy az alábbiakban felsorolt kulcsfontosságú intézkedéseket végrehajtsák.

Nemzeti elkötelezettségű vezetők alkalmazása
Törvény által kell biztosítani, hogy csak nemzeti elkötelezettségű, erkölcsileg és szakmailag alkalmas személyek tölthetnek be minden vezetői, vagy egyéb felelős tisztséget a kormányban, az állami hivatalokban, a hadseregben, a rendőrségben, az országgyűlésben, a közigazgatásban, a tömegtájékoztatásban, az oktatásban, az állami és magán vállalatokban, valamint minden egyéb intézményben és szervezetben. Csak az igazán és határozottan nemzeti elkötelezettségű magyaroknak van joguk megszerezni a teljes hatalmat és irányítani az országot, csak ők tudnak végrehajtani egy igazi nemzeti rendszerváltást, megalakítani egy igazi nemzeti kormányt, és létrehozni egy független és egységes magyar nemzetállamot.

Egy politikai pártok nélküli rendszer létrehozása
A jelenlegi politikai pártrendszer képtelen a magyar nemzeti érdekeket érvényesíteni, vagy megvédeni. A legtöbb politikai párt amúgy is a valóságban csak álcázott bűnszervezet, működésük ártalmas a nemzetnek, és idegen érdekeket szolgálnak. Egy politikai pártok nélküli alkotmányos népképviseleti rendszert kell létrehozni. E rendszer a fentebb felsorolt alapkövetelményeknek megfelelő helyi képviselők (polgármesterek), országos társadalmi szervezetek képviselői (hagyományőrző egyesületek, szakszervezetek, vállalkozói és gazdálkodói szövetségek, nemzeti érdekképviseleti szervezetek, stb.), valamint államtitkárok által alkotott országgyűléssel és kormányzatával működne. Az államtitkárok ("miniszterek") az államhivatalok ("minisztériumok") legfőbb tisztviselői lennének, és a szakmailag legalkalmasabb köztisztviselők közül lennének megválasztva (tehát nem beültetett politikai pártemberek lennének). Az államtitkárok közül szintén a legalkalmasabb és rangidősebb lehetne a főtitkár ("miniszterelnök"). A legfőbb állami tisztséget a minden szempontból azt megérdemlő és legalkalmasabb személy tölthetné be, mint Kormányzó.

2. TÖRTÉNELMI ALKOTMÁNYUNK HELYREÁLLÍTÁSA

Az ősi magyar jogrend helyreállítása
A történelmi Magyar Állam létjogosultságának és a magyar jogállamiság alapja az ősi magyar jogrend, amelynek alapvető alkotóelemei a magyarság kárpát-medencei őshonossága, a Vérszerződés, a Honvisszafoglalással megtörtént 896-os államalapítás, és a Magyar Állam Hun és Avar Birodalmak jogutódlása. A Vérszerződéssel megalakult magyar törzsszövetség a már előtte a Kárpát-medencében letelepedett és ott a többséget alkotó hun-avar rokonnépekkel együtt hozta létre a Magyar Államot, a Honvisszafoglalást lezáró pusztaszeri államalapító országgyűlésnél, a Hun és Avar Birodalmak jogutódjaként. A Vérszerződés alapelvei biztosították a magyar nemzet egységét, függetlenségét, jólétét, és biztonságát. Amíg az ősi jogrend érvényben volt, addig Magyarország egységes, független és hatalmas volt. Amióta idegen erőszakos beavatkozással, az idegen hittérítésnek leple alatt, ledöntötték az ősi jogrendet, azóta sújtja a magyarságot az idegen befolyás által gerjesztett viszálykodás átka, és az ebből eredő nemzeti egység és függetlenség elvesztése. Csak a Vérszerződés elveinek és szellemének tiszteletben tartása tudja vissza hozni a magyarság egységét és függetlenségét, a nemzetünk jólétét és biztonságát, és az igazságot. A Vérszerződéssel megalakult magyar törzsszövetség a Kárpát-medencében letelepedett hun-avar rokonnépekkel együtt Magyarország államalapító népei, az így létrejött magyar nemzet saját országa fölötti rendelkezési jogot bír, és a magyar nemzetnek a fentiekből eredő történelmi jogai vannak: az őshonos és államalapító magyar nemzet teljes, megoszthatatlan, kizárólagos, és elidegeníthetetlen tulajdonjoggal és hatalommal rendelkezik az egész történelmi Magyarország fölött (nemzeti önrendelkezés). Ennek értelmébe a történelmi alkotmányunk csak a fentebb említett ősi magyar jogrend alkotóelemeire alapozva, ezekkel szerves jogfolytonosságban és összhangban érvényesülhet.

A Vérszerződés rendelkezései:

  1. Amíg Álmos nemzetsége él, a magyarok uralkodója mindig ennek nemzetségéből választassék. [Ez azt biztosította, hogy az uralkodó mindig magyar legyen, és valószínűleg nem véletlen, hogy "kihalt" e nemzetség: a jogtalanul hatalomra törők érdeke volt Álmos utódait eltüntetni.]
  2. A közös erővel szerzett javakból senki ki ne zárassék. [Ez az igazságos vagyon elosztás elve, a nép jólétét biztosító rend, amely a közösség érdekében tett munkát jutalmazza.]
  3. Azon nemzetségfők, akik Álmost szabad elhatározásukkal választották uralkodóul, sem a saját személyükben, sem utódaikban az uralkodó tanácsából ki ne zárassanak. [Ez az alkotmányos uralkodási rendet biztosította, a uralkodó megválasztásától minden egyéb államigazgatási ügyet beleértve.]
  4. Az utódok közül az, aki az uralkodó iránti hűségét megszegné vagy viszályt keltene az uralkodó és annak családja közt, vére ontassék , miként a szerződők a saját vérükkel szentesítették esküjüket. [Ezek az árulkodás és a belviszálykeltés elleni intézkedések.]
  5. Minden időkre átkozott és száműzött legyen Álmos, vagy az esküt tevő utóda, aki ezt az esküt megszegné. [Ez biztosította, hogy a mindenkori uralkodó tiszteletben tartsa a nemzeti alkotmányos jogrendet, és ez amúgy elgondolkodtató lehet, főleg azoknak számára, akik valami "turáni átkot" szoktak emlegetni, mert ha van valami átok amely sújtja nemzetünket, akkor az inkább a Vérszerződésünk megszegéséből származik.]

Történelmi Alkotmányunk jogfolytonossága és létjogosultsága
A kommunista rendszer előtti, a Vérszerződésig visszanyúló Történelmi Alkotmányunk az egyedüli létjogosult és érvényes alkotmányunk. Történelmi Alkotmányunkat semmilyen rendszer, így még kevésbé egy idegen önkényuralmi rendszer, nem helyezhet hatályon kívül, és semmilyen új alkotmánnyal nem lehet kicserélni: az a rendszer amely nem ismeri el és nem tartja tiszteletben a Történelmi Alkotmányunk jogfolytonosságát, létjogosultságát és érvényességét, az saját magát helyezi törvényen kívül, tehát egy ilyen rendszer jogtalan és törvényellenes. Az 1945-ös szovjet megszállás és az 1948-as kommunista államcsíny óta jogfolytonosság nélkül fennálló rendszerek jogtalan és bűnös mivoltának megállapítása, és a Történelmi Magyar Alkotmány jogfolytonosságának helyreállítása egy létjogosúlt államrendszer keretén belül az ún. "Alkotmánybíróság" feladata lett volna, de e testület ezt mostanáig nem tette meg. Ezért a mulasztásért e testületet is felelősségre kell vonni.

Magyarország jogfolytonossága és jogállamisága az 1948-as kommunista államcsinnyal megszűnt és azóta nincs létjogosult államrendszerünk. 1990 óta egyetlen egy hatalomra került kormány sem volt képes vagy hajlandó az elvesztett jogfoyltonosságunkat helyreállítani és a nemzeti érdekeinket feltétlenül és hatékonyan megvédeni. Az eddig hatalomra került és idegen érdekeket szolgáló kormányok az országot politikailag, gazdaságilag, és erkölcsileg tönkretették. Szakmailag és erkölcsileg alkalmatlan kormányok váltják egymást, bűnös múltú pártok kerülnek hatalomra választási csalásokkal és a közvélemény megtévesztésével, és jogtalanul erőszakot alkalmaznak a jogosan tiltakozó tüntetők ellen. A jelenlegi áldemokratikus és önkényuralmi jellegű kommunista-utód államrendszernek és az azt fenntartó pártoknak, szervezeteknek, érdekcsoportoknak, és vállalatoknak tehát nincsen semmi létjogosultságuk. Ebből kifolyólag érvénytelen és törvénytelen minden államigazgatási és gazdasági döntésük, valamint intézkedésük, többek között az állami tulajdon magánosítása ("privatizáció"), a külföldi kölcsönfelvételek, és minden nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettség. Teljesen szakítani kell a jelenlegi jogtalan rendszerrel, és bűnszervezetnek kell minősíteni az azt fenntartó pártokat, érdekcsoportokat, vállalatokat, és szervezeteket. Helyre kell állítani a Magyar Állam történelmi jogfoyltonosságát a történelmi Szentkorona-tan alapú alkotmánnyal, a megfelelő és szükséges alkotmánymódosításokkal és kiegészítésekkel (ld. az ősi magyar jogrend helyreállításáról szóló előbbi fejezetet), és vissza kell állítani az alkotmányos királyságot.

Az 1222-es Aranybulla ellenállási záradéka alapján, amely az egyedül érvényes Történelmi Alkotmányunk szerves része, joga van a Magyar nemzetnek önvédelemre és ellenállásra minden jogtalan és törvénytelen hatalom ellen, tehát joga van, hogy a kommunista államcsíny óta fennálló létjogosulatlan rendszert leváltsa, hogy feloszlassa e létjogosulatlan rendszert fenntartó, hazaáruló és hatalombitorló politikai pártoknak, államigazgatási szervezeteknek, üzleti vállalatoknak, vallási szervezeteknek, és minden egyéb érdekcsoportnak álcázott bűnszervezeteket, és hogy felelősségre vonja és a lehető legkeményebben megbűntesse e bűnszervezetek tagjait és a velük közreműködő csoportokat és személyeket.

Nemzetállamiságunk helyreállítása
Magyarországnak nemzetállamnak kell lennie: a Magyar Állam elsődleges alkotmányos kötelessége, hogy mindenek felett a magyar nemzeti érdekeket feltétlenül érvényesítse, az állami felségjog ("szuverenitás") és az ország területi épségének sérthetetlenségét, hogy a magyar nemzet biztonságát, egységét, és függetlenségét megvédje minden belső és külső veszély ellen. Az állampolgárság szerepét a Magyar Nemzetállami Tagságnak kell átvennie. Csak a létjogosult alkotmányos rendet és törvényeket tisztelő, magát jogosan magyar nemzetiségűnek valló személy kaphatja meg a Magyar Nemzetállami Tagságot, a velejáró alkotmányos jogokkal és kötelezettségekkel, amelyek határozottan rögzítik a magyar nemzeti érdekek védelmének feltétlen kötelezettségét, és minden Magyar Nemzetállam Tagjának számará az alkotmányos jogrend, a magyar nemzet, és a Magyarország iránti hűség kötelességét. Ebből kifolyólag a bűnözők bűneiktől függően részben vagy teljesen elveszíthetik jogaikat és Magyar Nemzetállami Tagságukat.

A mostani rendkivűl válságos helyzetben és a jövő kihívásaival szemben még inkább szűkséges és fontos lesz, hogy a magyarság egy erős nemzetállammal rendelkezzen, amikor a világuralomra törő tőkés háttérhatalmi érdekcsoportok el akarják pusztítani a történelmi európai nemzeteket és le akarják rombolni a történelmi európai államokat.

3. FELELŐSSÉGREVONÁS ÉS ELSZÁMOLTATÁS A MAGYAR NEMZET ÉS ÁLLAM ELLEN ELKÖVETETT BŰNÖKÉRT
Felelősségre kell vonni és elszámoltatni a kommunista rendszer bűneiért, az 1990-es rendszerváltás elsikkasztásáért, és az azóta elkövetett bűnökért felelős személyeket, pártokat, és minden egyéb szervezetet vagy érdekcsoportot, tehát a második világháború utáni és a mostanáig fennálló létjogosulatlan rendszerek kiszolgálóit és haszonélvezőit. Szintén kártérítést kell követelni a jelenlegi idegen érdekeket kiszolgáló rendszer által, az államigazgatásban és a kisebbségek támogatására fordított összegek kiosztásában elkövetett elsikkasztásokért és hűtlen kezelésekért, valamint minden egyéb bűnözés által okozott károkért, amiért e rendszernek felelnie kell.

A jogtalan rendszerek fenntartásáért felelős politikai pártokat és a velük együttműködő érdekcsoportokat, vállalatokat, és minden egyéb szervezetet felelősségre vonni, elszámoltatni, bűnszervezetnek nyilvánítani, feloszlatni, és vagyonukat elkobozni. A jogtalan rendszerek által elkövetett minden politikai bűnt fel kell tárni: a szovjet megszállás alatti elhurcolásokat, az 1956-os felkelés leverését, az azt követő megtorlásokat, kinzásokat, és kivégzéseket, a 2006-os "rendőri" túlkapásokat, és minden politikai itéletet ("koncepciós per") érvényteleníteni kell ("népbírósági" perek, a Magyar Gárda és a Budaházyék elleni perek). Az 1990-es "rendszerváltást", az ún. "privatizációs" ügyeket, a külföldi adósságot, a kárpótlásokat, a kártérítéseket, a kisebbségi szervezetek anyagi támogatását, a külföldi vállalatok és szervezetek működését, a vallási szektákat, a termőföldek felvásárlását, a "letelepedési kötvényeket", a képviselők kettős állampolgárságát, a választási csalásokat, minden megvesztegetés-gyanús ügyet, hatalmi visszaélést és hűtlen kezelést felül kell vizsgálni.

Bűnnek számít nemcsak minden személy ellen elkövetett és a törvény által bűntethető tett, hanem szintén a legsúlyosabb bűnök közé kell sorolni a magyarellenességet, a hazaárulást, a hatalombitorlást, a hivatalos személyek megvesztegetését, az állami vagyon jogtalan eltulajdonítását, az ország kiárusítását és idegen tőke általi megszerzését, a magyar gazdák és vállalkozók tönkretételét, a nemzeti közvélemény félrevezetését, a magyar nemzeti öntudat es erkölcs rombolását, a magyar történelem meghamisítását, a magyarság nemzetközi hírnevének és becsületének megsértését, tehát tulajdonképpen mindent ami ártalmas a magyar nemzeti érdekeknek. Ezért kell megfigyelni, számontartani, és megbűntetni vagy semlegesíteni mindenféle magyarországi és külföldi magyarellenes megnyilvánulást és magyar érdekeket sértő tevékenységet.

4. A KÖZBIZTONSÁG HELYREÁLLÍTÁSA
Nemzeti biztonsági okokból nélkülözhetetlen a bűnözés minden fajtájának és megnyilvánulásának teljes felszámolása, az államigazgatásban, a gazdaságban, és a közéletben. Ennek érdekében, a magyar rendőrség gyökeres átszervezesése, és létszámának, felkészültségének, és hatékonyságának fejlesztése szűkséges. A hivatásos rendőrség mellett vissza kell állítani a vidéki csendőrséget, amelyre ugyanúgy szűkség van mint a polgárőrségre.

A bűnözés elleni hatékonyabb fellépés érdekében meg kell változtatni a bűnözés kezelését: a jelenlegi, bűntett utáni nyomozásra, a bűnözők jogvédelmére, és a bűnözők állami költségen való eltartására alapozott bűnügyi rendszert át kell változtatni egy bűnmegelőző, az áldozatok jogait megvédő, és a bűnözőket önfenntartó és kártérítési munkára kötelező rendszerre.

5. ERŐS NEMZETI HADSEREG
A nemzeti hadsereg a legfontosabb állami intézményünk. Magyarország függetlenségéhez és biztonságához nélkülözhetetlen egy erős hadsereg. Ezt nem lehet egy leépített "hivatásos" (zsoldos) hadseregre bízni. A hivatásos katonaság mellett vissza kell állítani az általános és kivétel nélküli sorkatonaságot (férfiaknak és nőknek egyaránt), és létrehozni egy önkéntes tartalékos nemzetőrséget. Egy, az egész társadalmat képviselő hadsereg amúgy is szükséges az ország jogállamiságának és az alkotmányos rend biztosításához, mert főfeladatai között nem csak a külső ellenségek elleni honvédelem szerepel, hanem a nemzet szabadságát a zsarnokságtól és önkényuralomtól is meg kell védenie. Ezt tette hadseregünk az 1848-49-es és 1956-os szabadságharcaink alkalmával, amikor a magyar nép mellé állt, és ettől tartanak a jelenlegi "balliberális" és álnemzeti pártok is: ezért szüntették meg a sorkötelességet, és ezért építik le hadseregünket. A magyar nemzeti hadseregnek tehát kell, hogy legyen alkotmányos szerepe jogállamiságunk megvédésében.

A magyar hadsereg létszámát, fegyverzetét, edzettségét, és hatékonyságát a lehető legmagasabb szintre kell fejleszteni, hogy képes legyen minden lehetséges veszélyt elhárítani, és hogy el tudja látni főfeladatát, a magyarság biztonságának védelmét a jelenlegi határokon belül és azokon túl. Ezért nem elég a létszám és a hagyományos fegyverzet növelése, hanem műszaki csúcsfejlesztéssel legyőzhetetlen hadászati fölényt kell megszerezni, nemcsak az elrettentésért, hanem, ha kell, hogy megelőző és megsemmisítő csapást lehessen mérni az ellenségre.

6. NEMZETGAZDASÁG
A magyarság érdekeit szolgáló nemzeti gazdasági rendszer létrehozásához nélkülözhetetlen, hogy:
- a magyarországi gazdaság magyar kezekben kerüljön vissza és magyar kezekben maradjon
- a magyar gazdaság irányító elve legyen a magyar vállalkozók, a magyar munkahelyek, és a magyar termékek megvédése és támogatása
- a jogtalanul végrehajtott külföldi kölcsönfelvételek és az állami tulajdon magánosítása (privatizációs ügyek) felülvizsgálatra és érvénytelenítésre kerüljenek
- a külföldi tőke és vállalatok kártékony tevékenysége megszünjön
- minden Magyarországon működő vállalat magyar többségi tulajdonba kerüljön
- a mezőgazdaság, termőföldek és élelmiszeripar magyar tulajdonban kerüljön vissza
- a kulcsfontosságú ("stratégiai") ágazatok magyar állami tulajdonban kerüljenek vissza: Nemzeti Bank, erőhordozók és termelés, hadiipar, élvonalbeli műszaki ágazatok
- kifejlődjön az ország önellátó képessége, és megszünjön a külföldi függőség
- szigorú és hatékony fogyasztóvédelmi törvények jöjjenek létre
- egy megfelelő, hatékony és átfogó környezetvédelmi rendszerrel épüljön fel Magyarországon az egészséges, fenntartható és környezetkimélő gazdasági fejlődés, és a magyarok életminősége.

7. A MAGYAR NÉPESSÉG GYARAPÍTÁSA
Minden lehetséges intézkedést meg kell tenni, hogy a magyar népesség létszáma és aránya növekedjen, a csonka országon belül, úgy mint az elszakított területeken, és hogy a magyarság ismét betöltse az egész kárpát-medencei életterét. Vissza kell fordítani a kedvezőtlen folyamatokat amelyek hozzájárulnak a magyarság megfogyatkozásához: a születések alacsony száma, a halálozások magas száma, a kivándorlás, az idegen népcsoportok növekedése a csonkaországon belül és az elszakított területeken ahol az idegen megszálló államok magyarellenes intézkedései is csökkentik a magyarság létszámát és arányát.

A súlyos gondokkal járó népességfogyási és társadalmi elöregedési folyamatok megakadályozásáért és visszafordításáért hatékony állami támogatás kell a többgyermekes magyar családoknak és létszámuk növekedéséhez. Ehhez midenféle, a házassághoz és a gyermekneveléshez szükséges támogatás és kedvezmény kell, így többek között biztosítani kell a magyar családok számára a megfelelő munkához, lakáshoz, egészségügyi szolgáltatásokhoz, és oktatáshoz való juttatást, tehát egy család- és gyermekbarát társadalmat kell kialakítani. A megfelelő népszaporulat egy nélkülözhetetlen alapfeltétele a magyar nemzet fennmaradásának, a társadalmi egyensúlynak, és az ország gazdasági működőképességének.

Az idegen nemzetiségűek és népcsoportok betelepülését meg kell akadályozni, és Magyarország gyarmatosítását meg kell szüntetni. Idegen nemzetiségű bevándorlók és népcsoportok nem telepedhetnek le Magyarországon, nem kaphatnak magyar állampolgárságot és nem bírtokolhatnak magyarországi tulajdont vagy ingatlant, vállalatot vagy termőföldet. Inkább a külföldre vándorolt magyarok visszatelepülését kéne minden lehetséges intézkedéssel ösztönözni. Az egyik lehetőség egy országos visszatelepítési kezdeményezés lenne, amely a fiatal magyarokat arra ösztönözné, hogy az elnéptelenedő és lepusztuló vidéki településekre költözzenek. Állami támogatással lakáshoz juthatnának, termőföldet és minden egyéb szükséges segítséget megkaphatnak, hogy ha elvállalják a többgyermekes családot, a mezőgazdasági és minden egyéb, a település önfenntartásához és önellátásához szükséges tevékenységet, mint pl. az egészségügyi, okatatási, mérnöki, vagy kézműves szakmákat, valamint a közbiztonság és a rend fenntartását (a polgárőrség, csendőrség, és nemzetőrség keretén belül).

8. NEMZETI ÖNTUDATUNK ÉS ÉRTÉKEINK ÁPOLÁSA
Nemzeti hagyományainkat és műveltségünket meg kell óvni az ezredik év óta ellenünk folytatott idegen pusztító fegyveres és szellemi hadjáratoktól. Ezért szükséges nemzeti öntudatunk, műveltségünk, hagyományaink, és erkölcsünk fokozott támogatása, előtérbe helyezése, és erőteljes terjesztése az oktatási rendszerben, az egyházakban, a tömegtájékoztatásban, és a művészetben. A magyar nyelv tisztaságának megvédésére is különös figyelmet kell fordítani. A magyar nemzetnek joga van mindenféle idegen befolyástól és gyarmatosítástól mentesen, magyar nemzeti jellegű környezetben élni saját otthonában.

Erős és egységes nemzeti öntudatunk alapja a honvisszaszerző és honvédő őseink és hőseink emlékén túl az őseredetig visszanyúló történelmi tudatunk a több ezer éves szkíta-hun-magyar turáni azonosságról és folytonosságról, valamint a magyarság kárpát-medencei őshonosságáról. A magyar nemzeti ellenállás fegyvertárának nélkülözhetetlenek az olyan történelmi ismeretek, eszmerendszerek, irányzatok, mozgalmak, és hőstettek emlékezetének ápolása amelyek szellemileg és politikailag összetartják és megerősítik a magyarságot, elősegítik a magyar nemzet mozgósítását, és ébrentartják nemzeti öntudatát, küldetéstudatát, veszélyérzékét és önvédekezési ösztönét. Ezek közé sorolhatjuk a turáni irányzatot ("turánizmus"), a trianoni országcsonkítás ellen fellépő társadalmi mozgalmakat, politikai irányzatot ("revizionizmus"), és fegyveres ellenállást, valamint a jogfolytonosságunkért és önrendelkezésünkért viselt harcokat. A nemzeti oktatási rendszerünknek és a tömegtájékoztatásnak növelni kell nemzeti öntudatunkat és magyarságismeretünket.

A Magyarországon működő idegen érdekeltségű egyházak és vallási felekezetek sértik a Magyar Állam felségjogát és a magyar nemzet egységét, miközben állami támogatást és adókedvezményezést élveznek. Ehelyett, és a magyar nemzeti erdekekkel összhangban, a Magyar Államnak egy magyar nemzeti egyház megalapítását kéne támogatni, amely az ősi magyar hitünket, ősi magyar vallásunkat helyreállítaná és megóvná, amely a magyar nemzeti érdekeket képviselné és a magyar nemzeti öntudatot ápolná, hogy a magyar nemzet erkölcsösen, sokgyermekes családokkal, szorgalmas és becsületes munkával gyarapodjon.

A nemzeti öntudatunk, műveltségünk, és hagyományaink ápolásában vezető szerepet kell vállalnia a Magyar Tudományos Akadémiának nevezett intézménynek, amelyet egy igazi nemzeti érdekeket szolgáló magyarságtudományi intézetre kell átalakítani és átszervezni, és amelynek keretén belül működhetnének mindenféle magyar vonatkozású bölcsészeti, művészeti, társadalom- és természettudományi tanszékek és kutatócsoportok, ahol megfelelően tárhatnák fel a magyarság valóságos őstörténet és műveltségét, nyelvészeti, régészeti, embertani, örokléstani (genetikai), néprajzi, és egyéb tudományos kutatásokkal. Egy, a rokon népekkel foglalkozó turáni tanszéket is kell alapítani, és kutatócsoportokat kell létrehozni a magyarellenes megnyilvánulások és tevékenységek, a magyarirtások, és a Magyarország által szenvedett anyagi veszteségek feltárásáért és számontartásáért, beleértve a trianoni országcsonkítást és nemzetgyilkossági kísérletet, de még sok más feladatot lehetne felsorolni, mint pl. az egész magyar nemzet családfájának és vérképletének (örokléstani jelzőinek) feltérképezése, az összes kárpát-medencei és a nemzeti örökségünkhöz tartozó magyar emlékművek és magyar temetők nyilvántartása és gondozása, a történelmi Magyarországra betelepült idegen népcsoportok viszonyát a magyarsághoz, stb.

9. REVIZIÓS KÜLPOLITIKA!

Igazságot Magyarországnak: mindent vissza!
A történelmi Magyarország szétdarabolása nemcsak teljesen igazságtalan és jogtalan, hanem a magyar nemzet ellen elkövetett bűn: népirtás és nemzetgyilkosság. Tisztában kell lennünk azzal, hogy az elszakított területeinken élő magyarokat a megszálló utódállamok el akarják tüntetni. A Magyarországot megcsonkító utódállamok létérdeke a magyarellenesség és a magyargyűlölet, és céljuk nem csak az általuk bitorolt területeinken élő magyar nemzetrészek eltüntetése minden lehetséges eszközzel (népírtással, kitelepítéssel, a magyar nyelvhasználat korlátozásával, a magyar oktatási intézmények megszüntetésével, a magyar történelmi emlékművek lerombolásával és magyarellenes történelemhamisítással, a magyarság elleni gyűlölet szításával, és mindenféle magyarellenes jogi és közigazgatási intézkedéssel), hanem az egész magyarság megsemmisítése. Magyarországnak tehát minden joga megvan ahhoz, hogy az elszakított területeket és nemzetrészeket visszaszerezze.

A Magyar Állam kötelessége, hogy minden magyar nemzetiségű személy és közösség érdekeit feltétlenül és hatékonyan megvédje. Biztosítani kell az elszakított területeken élő magyarok jogainak érvényesítését és a teljes jóvátételt és kártérítést az elszenvedett sérelmekért: elkobzott tulajdonuk visszaszerzését és kárpótlását. Az elszakított területeken élő magyarok az egységes magyar nemzet szerves részeit alkotják, amely a Kárpát-medencében őshonos és ott a legnagyobb nemzetet alkotja. Az elszakított magyar nemzetrészeket tehát helytelen csak egyszerűen "kisebbségeknek" nevezni.

Nemzetközi szerződéseink felülvizsgálata és érvénytelenítése
1920 óta minden nemzetközi szerződésünk aláírása idegen hatalmi kényszer hatására vagy létjogosulatlan magyarországi képviselet kezével történt, ezzel megsértve a magyar nemzet önrendelkezési és történelmi jogait, a Magyar Állam felségjogát és területi épségét, valamint a nemzetközi jogot. E nemzetközi szerződéseket tehát felül kell vizsgálni és érvényteleníteni a nemzetközi jognak megfelelő módszerekkel, és új, a nemzeti érdekeinket szolgáló szerződéseket és szövetségeket kell létrehozni.

Az elszakított területeink visszaszerzéséhez szükséges egy megfelelő magyar haderő és egy közös érdekeken alapuló szövetség létrehozása azokkal az országokkal, amelyek közreműködése lehetővé tenné a határok módosítását: Németország, Oroszország, Törökország, Olaszország, Lengyelország, és Bulgária.

Az "euro-atlanti" irányzat leváltása
A jelenlegi ún. "euro-atlanti" irányzat (EU+NATO) rendkívül ártalmas a magyar nemzeti érdekek szempontjából, gazdaságilag és biztonságilag. Felelőtlen gazdasági és katonai tevékenységükkel a nyugati hatalmak egyre több és súlyosabb nemzetközi válságot okoznak, amelyekkel sok kárt tesznek az általuk érintett népeknek és államoknak. A NATO keleti terjeszkedése és közel-keleti beavatkozásai jelentős biztonsági kockázatokkal járnak Európa számára. Az utóbbi időkben, az Európai Únió hatalomközpontosítási törekvései, szélsőséges kapitalista és "globalizáló" pénzügyi, gazdasági, bevándorlási intézkedései, valamint a szélsőségesen baloldali-liberális "multikulti" erőltetése a független európai nemzetállamok tönkretételét és felszámolását célozzák. Az EU által okozott válságok és károk bebizonyították hogy ez a szervezet alkalmatlan és életképtelen. E szervezetet fel kell oszlatni, és a vezetőit felelősségre kell vonni.

A Nemzetek Európája
Egy független ("szuverén") európai nemzetállamok szövetségét kell létrehozni, amelynek alapjait egyrészt az őshonos európai népek önrendelkezése, másrészt a birodalmi hódítasi törekvések ("imperializmus") és az ezekkel összefüggő mindenfajta gyarmatosítás elitélése és elútasítása alkotják. Ennek megvalósítása jelentős határmódosításokkal és lakosságcserékkel fog járni, mivel jelenleg Európában több őshonos nép nem rendelkezik saját egységes független nemzetállamával (skótok, írek, walesiek, bretonok, baszkok, magyarok, stb.): ezek teljesen vagy részben, egy vagy több idegen állam fennhatósága alá kerültek, erőszakos hódítások, határmódosítások, és gyarmatosítások következtében.

Európai őshonos népnek számítanak azok a népek amelyek a legősibb népek az általuk lakott területeken (pl. baszkok, magyarok, finnugorok). A legtöbb európai nép őshonos lehetne, ha mindegyik a saját területén, saját nemzetállamában élne, és nem foglalná el más európai őshonos nép területét. A római birodalom és annak utódállamai (a Vatikán, Bizánc, Oroszország, a német-római birodalom, a habsburg birodalom, Spanyolország, Franciaország, Anglia, valamint az általuk létrehozott műállamok, mint pl. a volt kisantant - "Csehszlovákia", "Románia", "Jugoszlávia") erőszakos hódításokkal, határmódosításokkal, és gyarmatosításokkal számos őshonos népet leigáztak, Európán belül és kívül, gyakran népirtással, kizsákmányolással, és erőszakos beolvasztással ("asszimiláció").

10. KÁRTÉRÍTÉS
Kártérítést kell követelni az idegen gyarmatosítások, megszállások és rendszerek által okozott károkért és veszteségekért, beleértve az idegen népcsoportok és kisebbségek által okozott károkat (egybekötve a múlt százádok folyamán elkövetett magyarirtások feltárásával és nyilvánosságra hozatalával), a "megélhetési bűnözést", a globalizációnak nevezett idegen gyarmatosítást, az euro-atlanti szerződéseket, a kommunista rendszert, a szovjet megszállást, az 1920-as és 1947-es "békeszerződéseket", az 1914-1945-ös háborút, a Habsburg uralmat, és a német birodalom és a római egyház magyarellenes politikai és vallási hódító törekvéseit.

11. A TURÁNI NÉPEK SZÖVETSÉGE
Ki kell építeni és fejleszteni kapcsolatainkat a nagy lélekszámú és hatalmas eurázsiai területeken élő turáni rokonnépeinkkel, akiktől idegen magyarellenes hatalmak és érdekcsoportok szakították el a magyarságot. A magyarság érdekeinek hatékonyabb megvédéséhez szűkséges lenne létrehozni egy olyan államszövetséget amely nagyhatalomként léphetne fel nemzetközi szinten és képes volna a többi nagyhatalommal szemben saját érdekeit érvényesíteni. A turáni államok szövetségükkel létrehozhatnának egy ilyen nagyhatalmat Magyarországtól Japánig, tízenkét országgal és kb. 300 milliós összlakossággal, ha csak a jelenleg független turáni államokat számítjuk, de minden idegen fennhatóság alatt lévő turáni nép önrendelkezési jogát érvényesíteni kell.

12. EMBER- ÉS TERMÉSZETKÖZPONTÚ RENDSZER

Az őshonos népek önrendelkezése
Az oly sokat emlegetett de tiszteletben nem tartott népek önrendelkezési joga elsősorban az őshonos népeket illeti. A népek önrendelkezéséért meg kell változtatni a nagyhatalmak által megszabott gyarmatbirodalmi határokat és az 1914-1945-ös háború következtében létrejött határokat, mivel ezek nem egyeznek az őshonos népek által lakott területekkel. A nagyhatalmak által megrajzolt mesterséges államhatárok az egyik főforrása a nemzetközi feszültségeknek és háborúknak.

Önrendelkezési joguk érvényesítéséért, az őshonos népeknek vissza kell szerezniük a saját nemzetállamaik fölötti hatalmat, hogy megszabaduljanak a világméretű elnyomó és kizsákmányoló tőkés gyarmati rendszertől, a globál-kapitalista rendszertől, hogy saját érdekeiknek megfelelően helyreállítsák önellátó és fenntartható nemzeti gazdaságukat, és hogy megóvják saját nemzeti hagyományaikat és műveltségeiket. Ennek érdekében az őshonos népeknek szintén megkell szabadulniuk az ember- és természetellenes ideológiáktól (kommunizmus, liberalizmus) és vallásoktól (mint pl. a közel-keletről elterjedt vallásoktól), hogy visszatérhessenek az eredeti természetközpontú ősvallásaikhoz.

Fenntartható gazdálkodás
A jelenlegi gazdasági és népesedési folyamatok fenntarthatatlanok és az emberiség létét veszélyeztetik: az iparosodás és a városok növekedése, a természeti környezet pusztítása és szennyezése, egyes népcsoportok robbanásszerű növekedése vagy tömegvándorlása, és más nemzetek népesedési összeomlással fenyegető fogyatkozása. E végzetes folyamatok visszafordításáért újra kell alakítani környezetkímélő és fenntartható gazdálkodási rendszerekre alapozott kisebb méretű önellátó és önfönntartó településeket, és saját hagyományaikat őrző őshonos nemzeti közösségeket, független nemzetállamok keretein belül.

A természet megóvása érdekében környezetkímélő és fenntartható gazdálkodási rendszerekre van szükség. Vissza kell fordítani az iparosodást, a városok növekedését, és egyes népcsoportok robbanásszerű növekedését és tömegvándorlását, meg kell állítani a természet pusztítását és szennyezését, meg kell szüntetni a kőolaj kitermelését és fogyasztását meg a műanyagok gyártását és használatát, tiszta és felújítható erőforrásokra kell átváltani (nap, szél, víz, földhő), és le kell állítani a természeti kincsek kimerítését és az állatfajok és erdők kiirtásását.


AZ IDEGEN MEGSZÁLLÓK ÉS URALKODÓK ELLEN KÜZDŐ SZABADSÁGHARCOSAINK - 1526-1849


AZ 1990-es RENDSZERVÁLTÁST ELSIKKASZTÓ, HATALOMBITORLÓ ÉS HAZAÁRULÓ KOMMUNISTA-UTÓDOK LIBER-ÁLDEMOKRATIKUS GLOBÁL-KAPITALISTA KIZSÁKMÁNYOLÓ IDEGEN GYARMATOSÍTÓ RENDSZERE ELLEN KÜZDŐ
MAGYAR NEMZETI OLDAL

Addig nem fog győzni a szabadság ügye, amíg a magyar nemzet saját áruló korcsivadékának hulláiból olyan hegyet nem rak, mint a Mátra, s a döghalom tetején az utolsó áruló apát a saját fia le nem nyakazza!
- Jókai Mór
...
Vitézmódon éljünk, országvesztőket rontsunk,
Szép magyar hazánkért, magyar koronánkért
Ideje vagdalkoznunk.
- Debreceni Szappanyos János: A Szent Szabadságra - Katonai üdvözlet Bocskay fejedelemhez - 1604 (részlet)Legutóbbi felújítás: 2021.01.17
© HUNMAGYAR.ORG

Vissza