MAGYAR ÖNVÉDELEM


NEMZETI ELLENÁLLÁS AZ IDEGEN GYARMATOSÍTÁS ÉS MAGYARIRTÁS ELLEN:
HARCUNK NEMZETI EGYSÉGÜNK ÉS FÜGGETLENSÉGÜNK VISSZASZERZÉSÉÉRT

Ma idegen gyarmatosítás és népirtás folyik a magyar nemzet ellen. A jelenség nem új, a legutóbbi honvisszaszerzésünk óta több mint egy évezreden át fegyverrel törtek ránk idegen népek és birodalmak, országhódító és magyarirtó szándékkal. Közel 500 éve, a mohácsi csatavesztés következtében, Magyarország elvesztette egységét és függetlenségét, és ezeket a mai napig nem sikerült visszaszereznünk. Az idegen hódítási és gyarmatosítási folyamatok, valamint az ezekkel összefüggő magyarirtás a mai napokig tart. Az idők folyamán csak a módszerek változtak. Az előző évszázadokban országpusztító és a nemzeti felkeléseket leverő háborúkkal, Magyarok tömegmészárlásával, idegen népek tömeges betelepítésével, az ország szétdarabolásával, és a magyarság idegen uralom általi elnyomásával folyt a magyartalanítas, a csonkaországon belül, úgy mint az elszakított területeken.

Ma, ellenségeink az idegen gyarmatosítók érdekeit kiszolgáló helytartó kormányok politikai, gazdasági, egészségügyi, művelődési, és tömegfélretájékoztatási módszereivel hajtják végre az országhódítást és a magyarirtást, minek következtében folyamatosan romlik a magyarság népesedési aránya a csonkaországon belül, és hagyják, hogy az elszakított területeinket elmagyartalanítsák a megszálló utódállamok. A gyarmatosítás azt jelenti, hogy egy őshonos nép saját területét idegen népekkel telepítenek be, gazdaságát, műveltségét, és államigazgatását idegen befolyás alá helyezik, gyakran erőszakos beavatkozással, ezzel leigázva, kizsákmányolva, és pusztulásra itélve az őshonos népet. Ez a folyamat ma is fennáll világszerte, így Magyarországon is, és ezeket az állapotokat a háttérhatalom tartja fent a világméretű tőkés rendszerrel ("globalizált kapitalizmus"), a "liberáldemokráciával", a "multikulturalizmussal", és "nemzetközi" szervezetekkel (EU, NATO, ENSZ, stb.). Az idegen hódítók mindig belső hazaárulókat és Magyarországra betelepült idegen népcsoportokat használtak hatalmuk megtartásáért. Ez manapság is így van: az idegen érdekeket szolgáló hatalom rendszeresen előnyben részesít bizonyos kisebbségeket és hátrányolja a magyarokat.

A SIKERES VÉDEKEZÉS FELTÉTELEI

1. A NEMZETI OLDAL ÖSSZEFOGÁSA A MAGYAR ÉRDEKEKÉRT
Ez lenne az elsőszámú feltétele annak, hogy az igazi nemzeti érdekeket képviselő szervezetek a jelenlegi létjogosulatlan rendszert, és az azt fenntartó hatalombitorló és hazaáruló pártokat és érdekcsoportokat véglegesen eltávolítsák a magyar ügyek irányításából. Tisztában kell lenni azzal, hogy amig a jelenlegi rendszer fennáll és az 1990 óta kormányra került pártok uralkodnak, addig nincs remény a magyarság helyzetének javulására. Azzal is tisztában kell lenni, hogy ezek a pártok és az általuk képviselt érdekcsoportok soha nem fognak békésen lemondani a jogtalanul megszerzett hatalmukról és vagyonukról, még akkor sem ha egy újabb igazi nemzeti párt nyerne egy jövőbeli választáson és jogos bűntető eljárásokat indítana ellenük. A hatalom megragadásáért vagy megtartásáért a régebbi (1990-es "rendszerváltó") pártok képesek törvénytelen és erőszakos cselekedeteket végrehajtani. Ezt már bebizonyították az 1990-es "taxis-blokádnak" nevezett puccskisérlettel, valamint a 2006-os budapesti tüntetések alatt, a "rendőrség" által elkövetett erőszakos bűncselekményekkel, ezzel hűségesen követve az 1919-es és 1948-as kommunista puccsokat végrehajtó elvtársaiknak példáját. 1990 óta egyre észrevehetőbben visszarendeződik a pártállami diktatúra, és az uralkodó pártok magánhadseregként alkalmazzák a rendőrséget, egyéb különleges állambiztonsági fegyveres alakulatokat és "biztonsági" magánvállalatokat, miközben betiltják az egyre rosszabb közbiztonsági állapotok miatt a magyar lakosság védelméért megalakult nemzeti szervezeteket.

A nemzeti oldalhoz tartozó szervezeteknek tehát össze kell fogni, hogy leváltsák, betíltsák, és feloszlassák a jelenlegi létjogosulatlan rendszert fenntartó hatalombitorló és hazaáruló pártokat és érdekcsoportokat, és hogy helyreállítsák a rendet, a jogállamiságot, és a történelmi alkotmányunk jogfolytonosságát. A nemzeti oldalhoz tartozó szervezeteknek egyeztetni és közreműködni kell ahhoz, hogy az alábbi kulcsfontosságú pontokat érvényesítsék és végrehajtsák.

2. ÁLLAMIGAZGATÁSUNK NEMZETI ALAPOKRA VALÓ VISSZAHELYEZÉSE
Az ősi magyar jogrend helyreállítása
A történelmi Magyar Állam létjogosultságának és a magyar jogállamiság alapja az ősi magyar jogrend, amelynek alapvető alkotóelemei a magyarság kárpát-medencei őshonossága, a Vérszerződés, a Honvisszafoglalással megtörtént 896-os államalapítás, és a Magyar Állam Hun és Avar Birodalmak jogutódlása. A Vérszerződéssel megalakult magyar törzsszövetség a már előtte a Kárpát-medencében letelepedett és ott a többséget alkotó hun-avar rokonnépekkel együtt hozta létre a Magyar Államot, a Honvisszafoglalást lezáró pusztaszeri államalapító országgyűlésnél, a Hun és Avar Birodalmak jogutódjaként. A Vérszerződés alapelvei biztosították a magyar nemzet egységét, függetlenségét, jólétét, és biztonságát. Amíg az ősi jogrend érvényben volt, addig Magyarország egységes, független és hatalmas volt. Amióta idegen erőszakos beavatkozással, az idegen hittérítésnek leple alatt, ledöntötték az ősi jogrendet, azóta sújtja a magyarságot az idegen befolyás által gerjesztett viszálykodás átka, és az ebből eredő nemzeti egység és függetlenség elvesztése. Csak a Vérszerződés elveinek és szellemének tiszteletben tartása tudja vissza hozni a magyarság egységét és függetlenségét, a nemzetünk jólétét és biztonságát, és az igazságot. A Vérszerződéssel megalakult magyar törzsszövetség a Kárpát-medencében letelepedett hun-avar rokonnépekkel együtt Magyarország államalapító népei, az így létrejött magyar nemzet saját országa fölötti rendelkezési jogot bír, és a magyar nemzetnek a fentiekből eredő történelmi jogai vannak: az őshonos és államalapító magyar nemzet teljes, megoszthatatlan, kizárólagos, és elidegeníthetetlen tulajdonjoggal és hatalommal rendelkezik az egész történelmi Magyarország fölött (nemzeti önrendelkezés). Ennek értelmébe a történelmi alkotmányunk csak a fentebb említett ősi magyar jogrend alkotóelemeire alapozva, ezekkel szerves jogfolytonosságban és összhangban érvényesülhet.

A Vérszerződés rendelkezései:

  1. Amíg Álmos nemzetsége él, a magyarok uralkodója mindig ennek nemzetségéből választassék. [Ez azt biztosította, hogy az uralkodó mindig magyar legyen, és valószínűleg nem véletlen, hogy "kihalt" e nemzetség: a jogtalanul hatalomra törők érdeke volt Álmos utódait eltüntetni.]
  2. A közös erővel szerzett javakból senki ki ne zárassék. [Ez az igazságos vagyon elosztás elve, a nép jólétét biztosító rend, amely a közösség érdekében tett munkát jutalmazza.]
  3. Azon nemzetségfők, akik Álmost szabad elhatározásukkal választották uralkodóul, sem a saját személyükben, sem utódaikban az uralkodó tanácsából ki ne zárassanak. [Ez az alkotmányos uralkodási rendet biztosította, a uralkodó megválasztásától minden egyéb államigazgatási ügyet beleértve.]
  4. Az utódok közül az, aki az uralkodó iránti hűségét megszegné vagy viszályt keltene az uralkodó és annak családja közt, vére ontassék , miként a szerződők a saját vérükkel szentesítették esküjüket. [Ezek az árulkodás és a belviszálykeltés elleni intézkedések.]
  5. Minden időkre átkozott és száműzött legyen Álmos, vagy az esküt tevő utóda, aki ezt az esküt megszegné. [Ez biztosította, hogy a mindenkori uralkodó tiszteletben tartsa a nemzeti alkotmányos jogrendet, és ez amúgy elgondolkodtató lehet, főleg azoknak számára, akik valami "turáni átkot" szoktak emlegetni, mert ha van valami átok amely sújtja nemzetünket, akkor az inkább a Vérszerződésünk megszegéséből származik.]

Történelmi Alkotmányunk helyreállítása
A kommunista rendszer előtti, a Vérszerződésig visszanyúló Történelmi Alkotmányunk az egyedüli létjogosult és érvényes alkotmányunk. Történelmi Alkotmányunkat semmilyen rendszer, így még kevésbé egy idegen önkényuralmi rendszer, nem helyezhet hatályon kívül, és semmilyen új alkotmánnyal nem lehet kicserélni: az a rendszer amely nem ismeri el és nem tartja tiszteletben a Történelmi Alkotmányunk jogfolytonosságát, létjogosultságát és érvényességét, az saját magát helyezi törvényen kívül, tehát egy ilyen rendszer jogtalan és törvényellenes.

Magyarország jogfolytonossága és jogállamisága az 1948-as kommunista államcsinnyal megszűnt és azóta nincs létjogosult államrendszerünk. 1990 óta egyetlen egy hatalomra került kormány sem volt képes vagy hajlandó az elvesztett jogfoyltonosságunkat helyreállítani és a nemzeti érdekeinket feltétlenül és hatékonyan megvédeni. Az eddig hatalomra került és idegen érdekeket szolgáló kormányok az országot politikailag, gazdaságilag, és erkölcsileg tönkretették. Szakmailag és erkölcsileg alkalmatlan kormányok váltják egymást, bűnös múltú pártok kerülnek hatalomra választási csalásokkal és a közvélemény megtévesztésével, és jogtalanul erőszakot alkalmaznak a jogosan tiltakozó tüntetők ellen. A jelenlegi áldemokratikus és önkényuralmi jellegű kommunista-utód államrendszernek és az azt fenntartó pártoknak, szervezeteknek, érdekcsoportoknak, és vállalatoknak tehát nincsen semmi létjogosultságuk. Ebből kifolyólag érvénytelen és törvénytelen minden államigazgatási és gazdasági döntésük, valamint intézkedésük, többek között az állami tulajdon magánosítása ("privatizáció"), a külföldi kölcsönfelvételek, és minden nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettség. Teljesen szakítani kell a jelenlegi jogtalan rendszerrel, és bűnszervezetnek kell minősíteni az azt fenntartó pártokat, érdekcsoportokat, vállalatokat, és szervezeteket. Helyre kell állítani a Magyar Állam történelmi jogfoyltonosságát a történelmi Szentkorona-tan alapú alkotmánnyal, a megfelelő és szükséges alkotmánymódosításokkal és kiegészítésekkel (ld. az ősi magyar jogrend helyreállításáról szóló előbbi fejezetet), és vissza kell állítani az alkotmányos királyságot.

Az 1222-es Aranybulla ellenállási záradéka alapján, amely az egyedül érvényes Történelmi Alkotmányunk szerves része, joga van a Magyar nemzetnek önvédelemre és ellenállásra minden jogtalan és törvénytelen hatalom ellen, tehát joga van, hogy a kommunista államcsíny óta fennálló létjogosulatlan rendszert leváltsa, hogy feloszlassa e létjogosulatlan rendszert fenntartó, hazaáruló és hatalombitorló politikai pártoknak, államigazgatási szervezeteknek, üzleti vállalatoknak, vallási szervezeteknek, és minden egyéb érdekcsoportnak álcázott bűnszervezeteket, és hogy felelősségre vonja és a lehető legkeményebben megbűntesse e bűnszervezetek tagjait és a velük közreműködő csoportokat és személyeket.

Nemzetállamiságunk helyreállítása
Magyarországnak nemzetállamnak kell lennie: a Magyar Állam elsődleges alkotmányos kötelessége, hogy mindenek felett a magyar nemzeti érdekeket feltétlenül érvényesítse, az állami felségjog ("szuverenitás") és az ország területi épségének sérthetetlenségét, hogy a magyar nemzet biztonságát, egységét, és függetlenségét megvédje minden belső és külső veszély ellen. Az állampolgárság szerepét a Magyar Nemzetállami Tagságnak kell átvennie. Csak a létjogosult alkotmányos rendet és törvényeket tisztelő, magát jogosan magyar nemzetiségűnek valló személy kaphatja meg a Magyar Nemzetállami Tagságot, a velejáró alkotmányos jogokkal és kötelezettségekkel, amelyek határozottan rögzítik a magyar nemzeti érdekek védelmének feltétlen kötelezettségét, és minden Magyar Nemzetállam Tagjának számará az alkotmányos jogrend, a magyar nemzet, és a Magyarország iránti hűség kötelességét. Ebből kifolyólag a bűnözők bűneiktől függően részben vagy teljesen elveszíthetik jogaikat és Magyar Nemzetállami Tagságukat.

A mostani rendkivűl válságos helyzetben és a jövő kihívásaival szemben még inkább szűkséges és fontos lesz, hogy a magyarság egy erős nemzetállammal rendelkezzen, amikor a világuralomra törő tőkés háttérhatalmi érdekcsoportok el akarják pusztítani a történelmi európai nemzeteket és le akarják rombolni a történelmi európai államokat.

Nemzeti elkötelezettségű vezetők alkalmazása
Az alkotmányban kell rögzíteni, hogy csak nemzeti elkötelezettségű, erkölcsileg és szakmailag alkalmas személyek tölthetnek be minden vezetői, vagy egyéb felelős tisztséget a kormányban, az állami hivatalokban, a hadseregben, a rendőrségben, az országgyűlésben, a közigazgatásban, a tömegtájékoztatásban, az oktatásban, az állami és magán vállalatokban, valamint minden egyéb intézményben és szervezetben.

Egy politikai pártok nélküli rendszer létrehozása
A jelenlegi politikai pártrendszer képtelen a magyar nemzeti érdekeket érvényesíteni, vagy megvédeni. A legtöbb politikai párt amúgy is a valóságban csak álcázott bűnszervezet, működésük ártalmas a nemzetnek, és idegen érdekeket szolgálnak. Egy politikai pártok nélküli alkotmányos nemzetképviseleti rendszert kell létrehozni. E rendszer a fentebb felsorolt alapkövetelményeknek megfelelő helyi képviselők (polgármesterek), országos társadalmi szervezetek képviselői (hagyományőrző egyesületek, szakszervezetek, vállalkozói és gazdálkodói szövetségek, nemzeti érdekképviseleti szervezetek, stb.), valamint államtitkárok által alkotott országgyűléssel és kormányzatával működne. Az államtitkárok ("miniszterek") az államhivatalok ("minisztériumok") legfőbb tisztviselői lennének, és a szakmailag legalkalmasabb köztisztviselők közül lennének megválasztva (tehát nem beültetett politikai pártemberek lennének). Az államtitkárok közül szintén a legalkalmasabb és rangidősebb lehetne a főtitkár ("miniszterelnök"). A legfőbb állami tisztséget a minden szempontból azt megérdemlő és legalkalmasabb személy tölthetné be, mint Kormányzó.

3. FELELŐSSÉGREVONÁS ÉS ELSZÁMOLTATÁS A MAGYAR NEMZET ÉS ÁLLAM ELLEN ELKÖVETETT BŰNÖKÉRT
Felelősségre kell vonni és elszámoltatni a kommunista rendszer bűneiért, az 1990-es rendszerváltás elsikkasztásáért, és az azóta elkövetett bűnökért felelős személyeket, pártokat, és minden egyéb szervezetet vagy érdekcsoportot, tehát a második világháború utáni és a mostanáig fennálló létjogosulatlan rendszerek kiszolgálóit és haszonélvezőit. Szintén kártérítést kell követelni a jelenlegi idegen érdekeket kiszolgáló rendszer által, az államigazgatásban és a kisebbségek támogatására fordított összegek kiosztásában elkövetett elsikkasztásokért és hűtlen kezelésekért, valamint minden egyéb bűnözés által okozott károkért, amiért e rendszernek felelnie kell.

Bűnnek számít nemcsak minden személy ellen elkövetett és a törvény által bűntethető tett, hanem szintén a legsúlyosabb bűnök közé kell sorolni a magyarellenességet, a hazaárulást, a hatalombitorlást, a hivatalos személyek megvesztegetését, az állami vagyon jogtalan eltulajdonítását, az ország kiárusítását és idegen tőke általi megszerzését, a magyar gazdák és vállalkozók tönkretételét, a nemzeti közvélemény félrevezetését, a magyar nemzeti öntudat es erkölcs rombolását, a magyar történelem meghamisítását, a magyarság nemzetközi hírnevének és becsületének megsértését, tehát tulajdonképpen mindent ami ártalmas a magyar nemzeti érdekeknek.

4. A MAGYAR NEMZETBIZTONSÁG HELYREÁLLÍTÁSA
Nemzeti hadseregünk felépítése
A nemzeti hadsereg a legfontosabb állami intézményünk. Magyarország függetlenségéhez és biztonságához nélkülözhetetlen egy erős hadsereg. Ezt nem lehet egy leépített "hivatásos" (zsoldos) hadseregre bízni. A hivatásos katonaság mellett vissza kell állítani az általános és kivétel nélküli sorkatonaságot (férfiaknak és nőknek egyaránt), és létrehozni egy önkéntes tartalékos nemzetőrséget. Egy, az egész társadalmat képviselő hadsereg amúgy is szükséges az ország jogállamiságának és az alkotmányos rend biztosításához, mert főfeladatai között nem csak a külső ellenségek elleni honvédelem szerepel, hanem a nemzet szabadságát a zsarnokságtól és önkényuralomtól is meg kell védenie. Ezt tette hadseregünk az 1848-49-es és 1956-os szabadságharcaink alkalmával, amikor a magyar nép mellé állt, és ettől tartanak a jelenlegi "balliberális" és álnemzeti pártok is: ezért szüntették meg a sorkötelességet, és ezért építik le hadseregünket. A magyar nemzeti hadseregnek tehát kell, hogy legyen alkotmányos szerepe jogállamiságunk megvédésében. Ezért, a magyar hadsereg létszámát, fegyverzetét, edzettségét, és hatékonyságát a lehető legmagasabb szintre kell fejleszteni.

A bűnözés elleni hatékony fellépés
Nemzeti biztonsági okokból nélkülözhetetlen a bűnözés minden fajtájának és megnyilvánulásának teljes felszámolása, az államigazgatásban, a gazdaságban, és a közéletben. Ennek érdekében, a magyar rendőrség gyökeres átszervezesése, és létszámának, felkészültségének, és hatékonyságának fejlesztése szűkséges. A hivatásos rendőrség mellett vissza kell állítani a vidéki csendőrséget, amelyre ugyanúgy szűkség van mint a polgárőrségre

5. A MAGYARSÁG ÉRDEKEIT SZOLGÁLÓ NEMZETI GAZDASÁGI RENDSZER LÉTREHOZÁSA
Biztonsági okok miatt nélkülözhetetlen, hogy a magyarországi gazdaság magyar kezekben maradjon:
- A magyar gazdaság irányító elve kell hogy legyen, a magyar vállalkozók, a magyar munkahelyek, és a magyar termékek megvédése és támogatása
- A jogtalanul végrehajtott külföldi kölcsönfelvételek és az állami tulajdon magánosítását (privatizációs ügyek) felülvizsgálata és érvénytelenítése
- A külföldi tőke és vállalatok kártékony tevékenységeinek megszüntetése
- Minden Magyarországon működő vállalatnak magyar többségi tulajdonban kell lenni
- A mezőgazdaság, termőföldek és élelmiszeripar magyar tulajdonban tartása
- A kulcsfontosságú ("stratégiai") ágazatok magyar állami tulajdonban való helyezése: Nemzeti Bank, erőhordozók és termelés, hadiipar, élvonalbeli műszaki ágazatok
- Külön hangsúlyt kell fektetni az ország önellátó képességének kifejlesztésére, a külföldi függőség megszüntetéséért
- Szigorú és hatékony fogyasztóvédelmi törvényeket kell létrehozni és betartatni
- Egy megfelelő, hatékony és átfogó környezetvédelmi rendszer nélkülözhetetlen Magyarország egészséges, fenntartható és környezetkimélő gazdasági fejlődéséhez, valamint a magyar állampolgárok életminőségének javulásához.

6. A MAGYAR NÉPESSÉG GYARAPÍTÁSA
Minden lehetséges intézkedést meg kell tenni, hogy a magyar népesség létszáma és aránya növekedjen, a csonka országon belül, úgy mint az elszakított területeken, és hogy a magyarság ismét betöltse az egész kárpát-medencei életterét.

A súlyos gondokkal járó népességfogyási és társadalmi elöregedési folyamatok megakadályozásáért és visszafordításáért hatékony állami támogatás kell a többgyermekes magyar családoknak és létszámuk növekedéséhez. Ehhez midenféle, a házassághoz és a gyermekneveléshez szükséges támogatás és kedvezmény kell, így többek között biztosítani kell a magyar családok számára a megfelelő munkához, lakáshoz, egészségügyi szolgáltatásokhoz, és oktatáshoz való juttatást, tehát egy család- és gyermekbarát társadalmat kell kialakítani. A megfelelő népszaporulat egy nélkülözhetetlen alapfeltétele a magyar nemzet fennmaradásának, a társadalmi egyensúlynak, és az ország gazdasági működőképességének.

Az idegen nemzetiségűek és népcsoportok betelepülését meg kell akadályozni, és Magyarország gyarmatosítását meg kell szüntetni. Idegen nemzetiségű bevándorlók és népcsoportok nem telepedhetnek le Magyarországon, nem kaphatnak magyar állampolgárságot és nem bírtokolhatnak magyarországi tulajdont vagy ingatlant, vállalatot vagy termőföldet. Inkább a külföldre vándorolt magyarok visszatelepülését kéne minden lehetséges intézkedéssel ösztönözni.

7. NEMZETI ÖNTUDATUNK ÉS ÉRTÉKEINK ÁPOLÁSA
Nemzeti hagyományainkat és műveltségünket meg kell óvni az ezredik év óta ellenünk folytatott idegen pusztító fegyveres és szellemi hadjáratoktól. Ezért szükséges nemzeti öntudatunk, műveltségünk, hagyományaink, és erkölcsünk fokozott támogatása, előtérbe helyezése, és erőteljes terjesztése az oktatási rendszerben, az egyházakban, a tömegtájékoztatásban, és a művészetben. A magyar nyelv tisztaságának megvédésére is különös figyelmet kell fordítani. A magyar nemzetnek joga van mindenféle idegen befolyástól és gyarmatosítástól mentesen, magyar nemzeti jellegű környezetben élni saját otthonában.

Erős és egységes nemzeti öntudatunk alapja a honvisszaszerző és honvédő őseink és hőseink emlékén túl az őseredetig visszanyúló történelmi tudatunk a több ezer éves szkíta-hun-magyar turáni azonosságról és folytonosságról, valamint a magyarság kárpát-medencei őshonosságáról. A nemzeti oktatási rendszerünknek és a tömegtájékoztatásnak növelni kell nemzeti öntudatunkat és magyarságismeretünket.

A Magyarországon működő idegen érdekeltségű egyházak és vallási felekezetek sértik a Magyar Állam felségjogát és a magyar nemzet egységét, miközben állami támogatást és adókedvezményezést élveznek. Ehelyett, és a magyar nemzeti erdekekkel összhangban, a Magyar Államnak egy magyar nemzeti egyház megalapítását kéne támogatni, amely az ősi magyar hitünket, ősi magyar vallásunkat helyreállítaná és megóvná, amely a magyar nemzeti érdekeket képviselné és a magyar nemzeti öntudatot ápolná, hogy a magyar nemzet erkölcsösen, sokgyermekes családokkal, szorgalmas és becsületes munkával gyarapodjon.

8. A MAGYAR NEMZETI ÉRDEKEK HATÁROZOTT ÉS HATÉKONY NEMZETKÖZI ÉRVÉNYESÍTÉSE
A határon túli magyarok érdekképviselete
Az elszakított magyar nemzetrészek jogvédelme: teljes jóvátétel és kártérítés az eddigi sérelmekért, valamint az önrendelkezés érvényesítése. A Magyar Állam kötelessége, hogy minden határon túli magyar nemzetiségű személy és közösség érdekeit feltétlenül és hatékonyan megvédje. Biztosítani kell az elszakított területeken élő magyarok jogainak érvényesítését, elkobzott tulajdonuk visszaszerzését, kártérítését, és elvesztett magyar állampolgárságuk visszaadását. A határon túli Magyarok az egységes magyar nemzet szerves részeit alkotják, amely a Kárpát-medencében őshonos és ott a legnagyobb nemzetet alkotja. Az elszakított magyar nemzet-részeket tehát helytelen csak egyszerűen "kisebbségeknek" nevezni. Tisztában kell lennünk azzal, hogy az elszakított területeinken élő magyarokat a megszálló utódállamok el akarják tüntetni minden lehetséges eszközzel: népírtással, kitelepítéssel, a magyar nyelvhasználat korlátozásával, a magyar oktatási intézmények megszüntetésével, a magyar történelmi emlékművek lerombolásával és magyarellenes történelemhamisítással, a magyarság elleni gyűlölet szításával, és mindenféle magyarellenes jogi és közigazgatási intézkedéssel.

Nemzetközi szerződéseink felülvizsgálata és érvénytelenítése
Az első világháború óta minden nemzetközi szerződésünk aláírása idegen hatalmi kényszer hatására vagy létjogosulatlan magyarországi képviselet kezével történt, ezzel megsértve a magyar nemzet önrendelkezési és történelmi jogait, a Magyar Állam felségjogát és területi épségét, valamint a nemzetközi jogot. E nemzetközi szerződéseket tehát felül kell vizsgálni és érvényteleníteni a nemzetközi jognak megfelelő módszerekkel, és új, a nemzeti érdekeinket szolgáló szerződéseket és szövetségeket kell létrehozni.

Az "euro-atlanti" irányzat
A jelenlegi ún. "euro-atlanti" irányzat rendkívül ártalmas a magyar nemzeti érdekek szempontjából, gazdaságilag és biztonságilag. Felelőtlen gazdasági és katonai tevékenységükkel a nyugati hatalmak egyre több és súlyosabb nemzetközi válságot okoznak, amelyekkel sok kárt tesznek az általuk érintett népeknek és államoknak. A NATO keleti terjeszkedése és közel-keleti beavatkozásai jelentős biztonsági kockázatokkal járnak Európa számára. Az utóbbi időkben, az Európai Únió hatalomközpontosítási törekvései, szélsőséges kapitalista és "globalizáló" pénzügyi, gazdasági, bevándorlási intézkedései, valamint a szélsőségesen baloldali-liberális "multikulti" erőltetése a független európai nemzetállamok tönkretételét és felszámolását célozzák. Az EU által okozott válságok és károk bebizonyították hogy ez a szervezet alkalmatlan és életképtelen. E szervezetet fel kell oszlatni, és a vezetőit felelősségre kell vonni.

A Nemzetek Európája
Egy független ("szuverén") európai nemzetállamok szövetségét kell létrehozni, amelynek alapjait egyrészt az őshonos európai népek önrendelkezése, másrészt a birodalmi hódítasi törekvések ("imperializmus") és az ezekkel összefüggő mindenfajta gyarmatosítás elitélése és elútasítása alkotják. Ennek megvalósítása jelentős határmódosításokkal és lakosságcserékkel fog járni, mivel jelenleg Európában több őshonos nép nem rendelkezik saját egységes független nemzetállamával (skótok, írek, walesiek, bretonok, baszkok, magyarok, stb.): ezek teljesen vagy részben, egy vagy több idegen állam fennhatósága alá kerültek, erőszakos hódítások, határmódosítások, és gyarmatosítások következtében.

Európai őshonos népnek számítanak azok a népek amelyek a legősibb népek az általuk lakott területeken (pl. baszkok, magyarok, finnugorok). A legtöbb európai nép őshonos lehetne, ha mindegyik a saját területén, saját nemzetállamában élne, és nem foglalná el más európai őshonos nép területét. A római birodalom és annak utódállamai (a Vatikán, Bizánc, Oroszország, a német-római birodalom, a habsburg birodalom, Spanyolország, Franciaország, Anglia, valamint az általuk létrehozott műállamok, mint pl. a volt kisantant - "Csehszlovákia", "Románia", "Jugoszlávia") erőszakos hódításokkal, határmódosításokkal, és gyarmatosításokkal számos őshonos népet leigáztak, Európán belül és kívül, gyakran népirtással, kizsákmányolással, és erőszakos beolvasztással ("asszimiláció").

Kártérítés
Kártérítést kell követelni az idegen hatalmak, megszállók és rendszerek által okozott veszteségekért, beleértve a Vatikán, a Habsburgok, a két világháború, a szovjet megszállás, és az 1990 óta Magyarországon működő külföldi tőke által okozott károkat.

Fokozott kapcsolatfejlesztés és közreműködés a turáni rokonnépekkel és államokkal
Ki kell építeni és fejleszteni kapcsolatainkat a nagy lélekszámú és hatalmas eurázsiai területeken élő turáni rokonnépeinkkel, akiktől idegen magyarellenes hatalmak és érdekcsoportok szakították el a magyarságot. A magyarság érdekeinek hatékonyabb megvédéséhez szűkséges lenne létrehozni egy olyan államszövetséget amely nagyhatalomként léphetne fel nemzetközi szinten és képes volna a többi nagyhatalommal szemben saját érdekeit érvényesíteni. A turáni államok szövetségükkel létrehozhatnának egy ilyen nagyhatalmat Magyarországtól Japánig, tízenkét országgal és kb. 300 milliós összlakossággal, ha csak a jelenleg független turáni államokat számítjuk.


AZ IDEGEN MEGSZÁLLÓK ÉS URALKODÓK ELLEN KÜZDŐ SZABADSÁGHARCOSAINK - 1526-1849


AZ 1990-es RENDSZERVÁLTÁST ELSIKKASZTÓ, HATALOMBITORLÓ ÉS HAZAÁRULÓ KOMMUNISTA-UTÓDOK LIBER-ÁLDEMOKRATIKUS GLOBÁL-KAPITALISTA KIZSÁKMÁNYOLÓ IDEGEN GYARMATOSÍTÓ RENDSZERE ELLEN KÜZDŐ
MAGYAR NEMZETI OLDAL

Addig nem fog győzni a szabadság ügye, amíg a magyar nemzet saját áruló korcsivadékának hulláiból olyan hegyet nem rak, mint a Mátra, s a döghalom tetején az utolsó áruló apát a saját fia le nem nyakazza!
- Jókai Mór
...
Vitézmódon éljünk, országvesztőket rontsunk,
Szép magyar hazánkért, magyar koronánkért
Ideje vagdalkoznunk.
- Debreceni Szappanyos János: A Szent Szabadságra - Katonai üdvözlet Bocskay fejedelemhez - 1604 (részlet)© HUNMAGYAR.ORG

Vissza