Gondolatok a vallásról, nemzeti érdekeink szemszögéből


A vallásnak és az egyháznak rendkívül fontos szerepük van a nemzet életében, tehát éppen ezért, nemzeti egységünk, függetlenségünk és öntudatunk érdekében nem mindegy, hogy e fontos szerepet milyen vallásokra és egyházakra bízzuk.

Tény, hogy minden idegen vallás és egyház saját érdekeit képviseli, és nem várhatjuk, hogy a magyar nemzeti érdekeket védje. Ez világos volt amikor a pápa Oláhországba látogatott 1999-ben: mivel a római katolikus egyháznak érdeke volt szorosabb kapcsolatokat létrehozni a szélsőségesen magyarellenes oláh ortodox egyházzal, az erdélyi és csángó magyarságot teljesen mellőzte a pápa, hivatalos látogatásakor.

Több idegen egyház és felekezet hatalmas vagyonnal és befolyással rendelkezik, és ezek olyan nemzetközi vállalatokként működnek, amelyek valóban nemzetek fölötti uralomra törekvő titkos szervezetek. Ezen idegen egyházak és vallások mind azt akarják elhitetni, hogy egyedül ők hirdetik az "igaz hitet". A valóságban ez egészen másképpen van: a legtöbb ma világszerte elterjedt vallás természet- és emberellenes, mert olyan eszmerendszereket alakítottak ki, amelyek szándéka az emberek félrevezetése téves elméletekkel, és ezzel szellemi igába terelni és tartani a tömegeket. Több vallást arra használtak és használnak ma is, hogy egyes népcsoportok felsőbbrendűségét, "isteni kiválasztottságát" állítsák, vagy hogy más népcsoportok leigázását vagy kiirtását igazolják. E tényeket a kérdéses vallásokat képviselő csoportok és szervezetek természetesen igyekeznek tagadni vagy elhallgatni, és a jótékonyság álarca mögé elrejteni, vagy a "szent háborúval" indokolni.

A legtöbb idegen vallás csak hibásan és eltorzítva, a természeti tudományoktól elszakítva vette át tartalmi lényegét az ősi szumír mágusi vallás töredékeiből. Ebből kifolyólag a legtöbb mai vallás természetellenes tévhit. Köztudomású a kereszténység középkori ellenkezése a tudomány által bebizonyított tény elismerése ellen, hogy a Föld forog a Nap körül, és nem fordítva. E tévedést is csak nemrég vallotta be a római katolikus egyház. Azonban újból felszínre jutott a keresztény vallás egyes képviselői és a tudomány közötti ellentét a teremtés körüli vitával kapcsolatban: egyesek ismét megkérdőjelezik Darwin természetes fejlődési elméletét, és azt követelik (pl. Észak Amerikában), hogy azt ne tanítsák az iskolákban, és hogy csak a bibliai teremtést tanítsák helyette.

Érdekes lenne tudni, hogy mit gondolna arról Jézus, ha látná, hogy mit követtek el nevében, és hogy sajátították ki és torzították el eredeti tanait a mai keresztény egyházak és felekezetek. A kezdetben, Jézus idejében és közvetlen utána, hívei különféle kis közösségi csoportokat alakítottak, amelyek keretén belül viták folytak a jézusi tanok jelentéséről. Sokféle eltérő és ellentmondásos elképzelés és értelmezés született, tehát semmiféleképpen sem lehetett akkor egy egységes keresztény vallásról vagy központilag szervezett keresztény egyházról beszélni. Ezek csak később alakultak ki, különös körülmények között. Amikor létrejött a keresztény egyház, annak akkori hangadói önkényesen elhatározták, hogy miből álljon az általuk egyedüli és kizárólagosan elfogadható hivatalos keresztény vallás. Így, a hivatalos változattól eltérő őskereszténység irányzatai eltűntek, és ezzel sokféle adat és bizonyíték is eltűnt. A biblia tartalmát is az egyházi hatalom által meghatározott hivatalos változat szerint szerkesztették, valószínűleg lényeges részek átfogalmazásával, kitörlésével, vagy kihagyásával. Azóta is folyamatosan történnek változások a biblia tartalmában, akár fordítási hibák, vagy szándékos átfogalmazások következtében. Ezek miatt tehát erősen megkérdőjelezhető és kétségbe vonható a mai kereszténység, és főleg a keresztény egyházak azon állítása, hogy ők az eredeti jézusi tanokat hűen követik.

A Jézus személye körüli bizonytalanságokat jellemzik az utóbbi időkben kialakult vitatott és ellentmondásos nézetek, mint például az ún. "Da Vinci kód" c. könyvben, és másrészt azon elmélet, amely egyes keresztény egyházbeli személyektől származik és amely szerint Jézus nem is létezett volna. Valószínű, hogy számos bibliai történet valóban különböző meséknek az ötvözete, és hogy a biblia szerkesztését évezredekkel megelőző időkből ered, mint például a teremtés, az édenkert, és az özönvíz mondái, amelyek bizonyíthatóan mezopotámiai szumír ősforrásokból származnak.

Tehát még sok tisztázni való kérdés van Jézus személye körül, és főleg valóságos szerepét illetően. Érdemes lenne e kérdést az akkori történelmi körülmények szemszögéből megközelíteni. Jézus születése előtt kb. 250 éve, és még utána is majdnem 250 évig, tehát kb. 500 éven át fennállt a Pártus Birodalom, amely évszázadokon keresztül ellenállt és harcolt a kelet felé terjeszkedő római birodalom ellen. Amikor a rómaiak elfoglalták a Földközi Tenger keleti partvidékét, birodalmuk közvetlen érintkezésbe került a Pártusokéval, és ez állandó fenyegetést jelentett a Pártus Birodalomnak. A Pártusok jól ismerhették a közvetlen nyugati szomszédságukban lévő területek politikai és vallási körülményeit, így tehát tudhatták, hogy ott egy esetleges belső fellázadás meggyengíthetné a rómaiak hatalmát, és ez tulajdonképpen a Pártusok érdekeit szolgálta volna. Így feltételezhető, hogy a Jézus születése alkalmával megtörtént három keleti mágus látogatása mesés köntösben utal valami különleges küldetésre, amelynek lényege az lett volna, hogy a Pártusok kiválasztották Jézust és azt a feladatot bízták rá, hogy az ottani vallási és politikai körülményeket kihasználva, egy olyan népi mozgalmat indítson el, amely megdöntötte volna, vagy legalábbis meggyengítette volna a római birodalom helytartó hatóságait. Az köztudomású tény, hogy e hatóságok éppen azért végezték ki Jézust, mert a politikai és vallási hatalmuk elleni lázadással vádolták. Ma már nincs római birodalom, de a jogutódjaként fellépő római katolikus egyház vallási alapon akarja fenntartani azt a uralmat amit a római birodalom fegyveres hódítással hozott létre.

2000-ben a római katolikus egyház nevében II. János Pál pápa nyilvánosan bevallotta és bocsánatot kért azokért a bűnökért, amelyeket megalakulása óta a római egyház a kereszténység nevében elkövetett. Ez egy méltányolandó lépés volt, de csak mint egy első lépés, mert ez még messze áll a római katolikus egyház által elkövetett bűnök jóvátételétől és a kártérítéstől. Amúgy ez egy követendő példa lenne egyéb, szintén számos bűnért felelős vallási felekezeteknek.

Tény, hogy a magyarság is sokat szenvedett az idegen vallások, felekezetek, és egyházak miatt. Nem szabad elfelejteni, hogy a keresztény hittérítés leple alatt idegen hatalmi érdekeket szolgáló, a magyarság leigázását, kizsákmányolását, és ősműveltsége elpusztítását célzó törekvések voltak. Az ezredik év körül elkezdődött nyugati keresztény hittérítés tehát ürügy volt egy magyarellenes rendszerváltáshoz, és ezt követte a magyar hit és ősműveltség elleni irtóhadjárat ("inkvizíció"), a magyar nép ezeréves elnyomása és kizsákmányolása, és az ország irányításába való állandó idegen beavatkozás, amely a Magyarországot pusztító tatárok és törökök elleni több évszázados hadakozásba kényszerítette.

A magyarországi katolikus egyház vezetősége ismét kimutatta foga fehérjét és bebizonyította magyarellenességét a 2009, szeptember 20-i körlevelében intézett támadásával az ősmagyar hit és hagyományőrzők ellen. Jó lenne felhívni a figyelmüket arra a tényre, hogy az ősmagyar hit évezredekkel ősibb mint a kereszténység, és hogy az ősvallásunk hosszú és viharos évezredeken át jobban megtartotta őseinket mint a kereszténység az utóbbi ezer éven át.

Nemzetünk fennmaradása érdekében létfontosságú, hogy a magyarság megszabaduljon mindenféle tévhittől, mindenféle idegen vallástól, felekezettől, valamint egyháztól, és hogy visszatérjen saját ősi hitéhez és tudásához, az ősi mágusi valláshoz és tudományhoz. A magyarság körében, úgy mint általában a többi turáni népeknél is, ismeretlen volt a faji gyűlölet vagy a vallási türelmetlenség, de a mai helyzetben, az idegen vallások elterjedése ártalmas a nemzeti egységünknek, veszélyezteti társadalmunk békéjét és rendjét, és az idegen felekezetek és egyházak sértik országunk törvényeit és államunk felségjogát. Idegen valláshoz fordulni ugyanolyan értelmetlen, mint hogy ha magyar nyelvünk helyett idegen nyelvet beszélnénk. Igen előnyös lenne nemzetünk számára, ha megszabadulnánk a judai-kereszténység káros tévhiteitől (dogmáitól), és hogy ismét visszatérnénk az ősi gyökereinkhez és közvetlenül merítenénk az eredeti ősforrásunkból, abbol az ősműveltségből amelyből a judai-kereszténység csak torzítva vett át elemeket. Amikor egy nép idegen egyházak és vallások befolyása alá kerül, akkor az a nép szellemi leigázottságban és rabszolgaságban tengődik. A magyar nemzetnek egy minden idegen egyháztól és vallástól független egységes nemzeti egyházra és saját egységes nemzeti vallására van szüksége. A nemzeti vallás a nemzeti függetlenség és önrendelkezés egyik alapfeltétele.

Amúgy sok rendezni való van a magyarországi vallás- és egyházügyi helyzetben: több mint kétszázhúsz bejegyzett egyházi és egyéb vallási felekezeti szervezet működik Magyarországon, de ezeknek nagy része valóban csak álcázott üzleti vállalat amely az adómentesség érdekében van egyházként bejegyezve, és számos esetben törvényellenes tevékenységeket folytatnak. Ezt bizonyítja, hogy az utóbbi években több nyugat-európai ország akart egyes erőszakosan terjeszkedő egyházat ("szektát") kitiltani, arra hivatkozva, hogy tevékenységük jogsértő és alkotmányellenes. A kérdéses "egyházak" jelenleg háborítatlanul terjeszkednek és működnek Magyarországon. Szükséges lenne tehát felülvizsgálni az összes, jelenleg Magyarországon működő egyházat, felekezetet és szektát, mert ezeknek valószínűleg nagyrészét be kéne tiltani jogsértések miatt, és szintén nyilvánosságra kéne hozni az ún. "történelmi egyházak" egyes képviselőinek közreműködését a kommunista rendszerrel, amiért felelősségre kell őket vonni.

Nem áll összhangban a magyar nemzeti érdekekkel, hogy a vallásszabadság leple alatt több száz, túlnyomórészt idegenérdekeltségű egyház és egyéb vallási szervezet osztozkodik a magyarság felett. Ezért szigorúbb állami felügyelet alá kell vonni a vallás- és egyházügyi kérdések kezelését és gyökeres átalakítást kell végrehajtani: az ún. történelmi magyarországi keresztény egyházakat minden idegen fennhatóságtól és befolyástól mentesíteni, nemzetállamosítani és egyesíteni kell, egy magyar nemzeti egyház keretén belül, hogy tovább haladjon az a vallási megtisztulási folyamat, amely a reformációval kezdődött (de félreterelődött és megtorpant), és a magyar alapítású unitárius egyházzal folytatódott, tehát tovább kell vinni e folyamatot vissza az eredeti forráshoz: az ősi természetvalláshoz, a magyar ősvalláshoz. E folyamat keretén belül tudományosan boncolni kell a bibliát, a benne hemzsegő tévtanokat és történelemhamisításokat elemezni, a szövegrészek eredeti forrásait feltárni, tisztázni kell Jézus származását és szerepét, fényt kell vetni a keresztény vallás és egyház kialakulására és fejlődésére, és bemutatni, hogyan lett egy üldözött vallás a római birodalom hivatalos vallása, amely azután más vallások üldözője lett. E felvilágosító munkához és az ősmagyar vallás helyreállításához a széleskörű természettudományi és bölcsészeti ismeretekkel rendelkező táltosok rendjeit kell újra megszervezni, hogy a magyar nemzeti egyház tudósaiként és tanítóiként szolgálják a magyar nemzetet.

© HUNMAGYAR.ORG
ŐSVALLÁSUNK | Vissza